مطالعه کتاب : آداب و سنن - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار

next
مطالعه کتاب آداب و سنن - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

1 تا 399

آداب و سنن-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ص: 4

مشخصات کتاب

سرشناسه : مجلسی ، محمدباقربن محمدتقی ، ق 1111 - 1037

عنوان قراردادی :[بحار الانوار. برکزیده . فارسی ]

عنوان و نام پدیدآور : ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: در آداب و سنن / ترجمه محمدباقر کمره ای ؛ به تصحیح محمد بهشتی

مشخصات نشر : تهران : کتابفروشی اسلامیه ، 1365.

مشخصات ظاهری : ص 247

شابک : 1100ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

عنوان دیگر : بحار الانوار

موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ق 14

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 12

موضوع : آداب معاشرت

شناسه افزوده : کمره ای ، محمدباقر، 1374 - 1283، مترجم

شناسه افزوده : بهشتی ، محمد، 1325 - ، مترجم

رده بندی کنگره : BP135 /م 3ب 304217 1365

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 65-1497

(1)ابواب کتاب تحیت و سلام کردن و دعای عطسه و آنچه بدانها وابسته

باب نود و هفتم در باره فاش گفتن سلام و درود و پیشگیری بدان و فضیلت و آداب و انواعش و احکامش و در گفتار هنگام جدائی

قرآن مجید

(3) 1- النساء (آیه 86) و چون تحیتی بشماگفته شد تحیت بهتری آورید یا همان را به پاسخ گوئید که خدا بر هر چه حسابگر است.

(4) 2- یونس (آیه 10) تحیت آنها (بهشتیان) در آن (بهشت) سلام و درود است.

(5) 3- هود: آیه 68 و البته فرستاده های ما آمدند نزد حضرت ابراهیم با مژده گفتند:

سلام و او هم گفت سلام تا گوید:

(6) 73 رحمت خدا و برکاتش بر شما خاندان.

(7) 4- ابراهیم: آیه 23 تحیت آنان در آن سلام است.

(8) 5- الحجر: آیه 51 و آگاهشان کن از مهمانان ابراهیم 52 چون بر او وارد شدند گفتند سلام.

(9) 6- النحل: آیه 32- میگویند درود بر شما به بهشت در آئید به پاداش آنچه عمل میکردید.

آداب و سنن-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ص: 5

(1) 7- مریم: 47- گفت درود بر تو آمرزشخواهم برایت از پروردگارم (2) 62 نشنوند در آن بیهوده بلکه درود.

(3) 8- النور: آیه 61- و چون بخانه ها در آئید بر خود


1 تا 399