next
Read Book شبه مدرنیته در ایران
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

شبه مدرنیته در ایران

مشخصات کتاب

شبه مدرنیته در ایران

کد: 812

نویسنده: شهریار زرشناس

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ و صحافی: نگارش

نوبت چاپ: اول / 1383

شمارگان: 1500

بها: 1000 تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

پست الکترونیکی: Email: IRC@IRIB.COM

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

شابک: 0-39-8606-964ISBN: 964-8606-39-0

ص: 1

دیباچه

تاریخ افسانه پردازی نیست؛ تاریخ؛ بزرگ و کوچک کردن حوادث برای منافع شخصی و جمعی نیست؛ تاریخ، بررسی احوال گذشتگان برای سرگرمی و تفریح نیست؛ تاریخ، مطالعه و تجزیه و تحلیل سرگذشت اقوام و افراد برای عبرت گیری و تنبیه است. ایران با تاریخی کهن، حوادث تلخ و شیرین بسیاری برای عبرت آموزی دارد. از جمله این حوادث، تاریخ روشنفکری است؛ تاریخ مولودی که از ابتدا بیمار به دنیا آمد، ولی ضربه ها و صدمه های آن تا کنون نیز اندیشه و فرهنگ ایران اسلامی را می آزارد.

این روشنفکری که در دوران قاجار شکل گرفت، شیفته و فریفته غرب بود و ایرانی را از نوک پا تا فرق سر غربی می پسندید و به دنبال آن بود که مناسبات فرهنگ غرب را بر خرد و کلان کشور حاکم گرداند. البته حکومت بی ساختار و بی انضباط قاجار که تنها بر خواست پادشاهانی کم خرد و متکبر تکیه داشت، این نظم جدید را برای عده ای دوست داشتنی و خواستنی کرده بود. با این حال، از آن جا که سردمداران این روشنفکری عمدتا در دربار همین پادشاهان لانه گزیده بودند و با آنها حشر و نشر داشتند و رحم و اخم پادشاه را در ابراز نظر و فعالیت های خود دخالت می دادند، حتی نتوانستند یک الگوی کامل از غرب را در این کشور پیاده کنند.

تنها اندوخته این روشن فکری از غرب، حذف دین از زندگی مردم بود و مبارزه با هر آنچه به عنوان فرهنگ دینی در بین مردم رواج داشت. البته با وجود کوشش فراوان خودباختگان داخلی و پشتیبانان خارجی آنها، فرهنگ اسلامی

1 to 152