next
Read Book مدیریت رفتار
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مدیریت رفتار

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور:مدیریت رفتار / www.modiryar.com

ناشر :www.modiryar.com

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه

موضوع:مدیریت - رفتار

بررسی تأثیرمکانیزم پاداش برعملکرد مدیران درشرکتها

رسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در شرکت هاThe effect of bonus system on company director’s performanceگردآورندگان:سید محمد جواد حق بیان، سید ابوالفضل راه چمنیاستاد راهنما: احمد یار احمدی خراسانی

مقدمه:بطور کلی انسان قبل از انجام کار هدف و غایتی را برای خود تعیین می کند . سپس ارزش هدف و مطلوبیت دسترسی بدان را برای خود سنجیده و با توجه به اهمیت و مطلوبیت هدف مقدار و میزان تلاش و کوشش را که برای رسیدن به هدف لازم است در نظر گرفته و تصمیم گیری می نماید , بطور خلاصه یک فرد قبل از انجام کار بطور آگاه و ناخوداگاه عامل انگیزش و ارزش هدف را بررسی و با توجه بدان تصمیم گیری منطقی انجام می دهد درمورد اهمیت موضوع تحقیق میتوان یاد اورشد که،همواره ایجاد انگیزش در کارکنان (مدیران)باعث افزایش کارایی انها خواهد شد وبه طور شایانی کمک به پیش برد اهداف می کند ، چون هنگامی که انگیزه در مدیران ایجاد می شود این محرک ها انگیزه به طور خود به خود به افراد زیر دست مدیران نیز انتقال می یابد (به طور روانی ، احساسی )وبه شرکت در نیل به اهداف خود (تولید ،سود اوری ،حفظ بازار ،رضایتمندی مشتریان )کمک خواهد کرد. واما در مورد فواید این موضوع میتوان گفت که مدیران شرکت ها با بررسی اینگونه تحقیقات انجام شده، به این مهم دست خواهند یافت که کدامیک از طرح های پاداش برای انها و

1 to 692