next
مطالعه کتاب Mafatih al-Jenan
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

Mafatih aljanan

DUA'AAA-US'-S'ABAAH'

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA

YAA MAN DALAA' LISAANAS'-S'ABAAH'I BINUT'-QI TABAL-LUJIH

WA SAR-RAH'A QIT'AA'L-LAYLIL-MUZ'LIMI BIGHAYAAHIBI TALAJ-LUJIH

WA AT-QANA S'UN-A'L-FALAKID-DAW-WAARI FEE MAQAADEERI TABAR-RUJIH

WA SHAA'-SHAA' Z''I-YAAA-ASH-SHAM-SI BINOORI TAAJ-JUJIH

YAA MAN DAL-LAA A'LAA D'AATIHI BID'AATIH

WA TANAZ-ZAHA A'M-MUJAANASATI MAKH-LOOQAATIH

WA JAL-LAA A'M-MULAAA-AMATI KAYFEE-YAATIH

YAA MAN QARUBA MIN KHAT'ARAATIZ'-Z'UNOON

WA BAU'DA A'L-LAAH'AZ'AATIL-U'YOON

WA A'LIMA BIMAA KAANA QAB-LA AY-YAKOON

YAA MAN AR-QADANEE FEE MIHAADI AM-NIHI WA AMAANIH

WA AY-QAZ'ANEE ILAA MAA MANAH'ANEE BIHI MIM-MINANIHI WA IH'-SAANIH

WA KAF-FA AKUF-FAS-SOOO-I A'N-NEE BI-YADIHI WA SUL-T'AANIH

S'AL-LIL-LAAHUMMA A'LAAD-DALEELI ILAYKA FIL-LAYLIL-AL-YAL

WAL-MAASIKI MIN AS-BAABIKA BIH'AB-LISH-SHARAFIL-AT'-WAL

WAN-NAAS'II'L-H'ASABI FEE D'IR-WATIL-KAAHILIL-AA'-BAL

WA TH-THAABITIL-QADAMI A'LAA ZAH'AALEEFIHAA FEEZ-ZAMANIL-AW-WAL;

WA A'LAA AA-LIHIL-AKH-YAARIL-MUS'-T'AFAYNAL-AB-RAR

WAF-TAH'IL-LAAHUMMA LANAA MAS'AARI-YA'S'-S'ABAAH'I BI-MAFAATEEH'IR-RAH'-MATI WAL-FALAAH'

WA AL-BIS-NIL-LAAHUMMA MIN AF-Z''ALI KHILAI'L-HIDAAYATI WAS'-S'ALAAH'

WAGH-RISIL-LAAHUMMA BIA'Z'AMATIKA FEE SHIR-BI JANAANEE YANAABI-YA'L-KHUSHOOI'

WA AJ-RIL-LAAHUMMA LI-HAYBATIKA MIN AAA-MAAQEE ZAFARAATID-DUMOOI'

WA AD-DIBIL-LAAHUMMA NAZAQAL-KHUR-QI MIN-NEE BI-AZIMMATIL-QUNOOI'

ILAHEE

IL-LAM TAB-TADI-NEER-RAH'-MATU MINKA BI-H'US-NIT-TAW-FEEQI , FAMANIS-SAALIKU BEE ILAY-KA FEE WAAZ''IH'IT'-T'AREEQ !

WA IN AS-LAMAT-NEE ANAATUKA LIQAAA-IDIL-AMALI WAL-MUNAA FAMANIL-MUQEELU A'THARAATEE MIN KABAWAATIL-HAWAA !

WA IN KHAD'ALANEE NAS'-RUKA I'NDA MUH'AARABATIN-NAF-SI WASH-SHAYT'AANI FAQAD WAKALANEE KHID'-LAANUKA ILAA H'AYTHUN-NAS'ABI WA AL-H'IR-MAAN

ILAHEE

ATARAANEE MAA ATAYTUYKA IL-LAA MIN H'AYTHUL-AAA-MAAL

AM A'LIQ-TU BI-AT'-RAAFI H'IBAALIKA IL-LAA H'EENA BAAA'DAT-NEE D'UNOOBEE A'N DAARIL-WIS'AAL

FABI-SAL-MAT'EE-YATUL-LATEEM-TAT'AT NAF-SEE MIN HAWAHAA

FA-WAAHAAL-LAAHAA LIMAA SAW-WALAT LAHAA Z'UNOONUHAA WA MUNAAHAA

WA TAB-BAAL-LAAHAA LIJUR-ATIHAA A'LAA SAY-YIDIHAA WA MAW-LAA-HAA

ILAHEE

QARAA'-TU BAABA RAH'-MATIKA BI-YADI RAJAAA-EE

WA HARAB-TU ILAY-KA LAAJIM-MIN FAR-T'I AH-WAAA-EE

WA A'L-LAQ-TU BI-AT'-RAAFI H'IBAALIKA ANAAMILA WALAAA-EE

FAS'-FAH'IL-LAAHUMMA A'MMAA KUN-TU AJ-RAM-TUHU MIN ZALALEE WA KHAT'AAA-EE

WA AQIL-NEE MIN S'AR-A'TI RIDAAA-EE

FA-IN-NAKA SAY-YIDEE WA MAW-LAYA WA MUA'-TAMADEE WA RAJAAA-EE

WA ANTA GHAAYATU MAT'-LOOBEE WA MUNAYA FEE MUN-QALABEE WA MATH-WAAY

ILAHEE

KAYFA TAT'-RUDU MIS-KEENAN IL-TAJAA ILAY-KA MINAD'-D'UNOOBI HAARIBA !

AM KAYFA TUKHAY-YIBU MUSTAR-SHIDAN QAS'ADA ILAA JANAABIKA SAA-E'EAA !

AM KAYFA TARUD-DU Z'AM-AAA-NAAW-WARADA ILAA H'IYAAZ''IKA SHAARIBAA !

KAL-LAA WA H'IYAAZ''UKA MUT-RAA'TUN FEE Z''AN-KIL-MUH'OOL

WA BAABUKA MAF-TOOH'UL-LIT'-T'ALABI WAL-WUGHOOL

WA ANTA GHAAYATUL-MAS-OOLI WA NIHAAYATUL-MAMOOL

ILAHEE

HA-D'IHEE AZIMMATU NAF-SEE A'QAL-TUHAA BI-I'QAALI MASHEEE-ATIK

WA HAD'IHEE AA'-BAAA-U D'UNOOBEE DARA-TUHAA BI-A'F-WIKA WA RAH'-MATIK

WA HAD'IHEE AH-WAAA-I-YAL-MUZ''IL-LATU WAKAL-TUHAA ILAA JANAABI LUT'FIKA WA

1 تا 52