شهروند الکترونیک

  • شهروند الکترونیک
شهروند الكترونيك
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:شهروند الكترونيك/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان گرد آوري مطالب ازكليه سايت هاي مربوط به شهروند الكترونيك گردآوري شده است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:شهروند الكترونيك
عناوين اصلي كتاب شامل:
آشنائي با شهروند الكترونيك؛ تلفن همراه؛ تجارت الكترونيك؛ بيمه الكترونيك؛ بازاريابي الكترونيك؛ شهرداري الكترونيك؛ بانكداري الكترونيك؛ روابط عمومي الكترونيك؛ گردشگري الكترونيك؛ آموزش الكترونيك؛ سلامت الكترونيك؛ پزشكي الكترونيك؛ تحقيقات الكترونيك؛ حمل و نقل الكترونيك؛ گمرك الكترونيك؛ پليس الكترونيك؛ امنيت الكترونيك؛ تامين اجتماعي الكترونيك؛ دولت الكترونيك؛ خريد الكترونيك؛ خانه داري الكترونيك؛ كودك الكترونيك؛ كار آفريني الكترونيك؛ كتاب الكترونيك؛ كتابخانه الكترونيكي؛ مراكز IT استان اصفهان داراي مجوز