قرآن و آخرین پیامبر: تجزیه و تحلیل مستدل و گسترده ای درباره عظمت و اعجاز قرآن از دریچه های گوناگون و سایر طرق شناسائی پیامبر اسلام

  • قرآن و آخرین پیامبر: تجزیه و تحلیل مستدل و گسترده ای درباره عظمت و اعجاز قرآن از دریچه های گوناگون و سایر طرق شناسائی پیامبر اسلام
قرآن و آخرين پيامبر: تجزيه و تحليل مستدل و گسترده اي درباره عظمت و اعجاز قرآن از دريچه هاي گوناگون و ساير طرق شناسائي پيامبر اسلام
مشخصات كتاب:
شابك : ۷۰۰۰ريال : 964-440-032-1 ؛ ۲۰۰۰۰ ريال ( چاپ چهارم ) ؛ ۳۰۰۰۰ ريال (چاپ پنجم)
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۶-۲۴۹
عنوان و نام پديدآور : قرآن و آخرين پيامبر: تجزيه و تحليل مستدل و گسترده اي درباره عظمت و اعجاز قرآن از دريچه هاي گوناگون و ساير طرق شناسائي پيامبر اسلام/ ناصر مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : تهران: دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهري : [۳۴۳] ص.
يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۳۴۲ - ۳۴۳]؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : قرآن -- اعجاز
موضوع : نبوت
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۸
رده بندي كنگره : BP۸۶/م۷ق۴ ۱۳۷۵
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عناوين اصلي كتاب شامل:
سخنى درباره اعجاز؛ نخستين گام؛ اعجاز قرآن از نظر موزون بودن كلمات و رسا بودن عبارات؛ اعجاز قرآن از دريچه عقايد و معارف مذهبى؛ اعجاز قرآن از نظر علوم روز؛ اعجاز قرآن از نظر تاريخ؛ اعجاز قرآن از نظر وضع قوانين؛ اعجاز قرآن از نظر خبرهاى غيبى و پيشگوئيهاى صريح؛ اعجاز قرآن از نظر هماهنگى آيات؛ دومين راه شناسائى پيامبر از طريق جمع آورى قرائن؛ قسمتى از كتابهائى كه هنگام نوشتن اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته؛ ساير آثار مؤلف