حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در شعر فارسی

  • حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در شعر فارسی
حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در شعر فارسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه: هاشمي، ايوب ، ۱۳۳۹ -
عنوان و نام پديدآور: حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در شعر فارسي / ايوب هاشمي، ريحانه هاشمي.
ريحانه هاشمي.
مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، مركز پژوهش هاي اسلامي، 1392
مشخصات ظاهري: 96 ص.
ISBN: 978 – 964 – 514 – 285 – 6
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه: ۹۳ - ۹۶.
موضوع: شعر سياسي-- تاريخ و نقد
موضوع: سياست در ادبيات
موضوع: اقتصاد در ادبيات
موضوع: شعر سياسي-- مجموعه ها
شناسه افزوده: هاشمي، ريحانه، 1367
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بنديكنگره: 1392 ھ 2 ح 8 / 3614 PIR
رده بنديديويي: ۸ فا ۱ / ۰۰۹۳۵۸
شماره كتابشناسي ملي: 3143087
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول: حماسه سياسي؛ فصل دوم: حماسه اقتصادي؛ منابع