رسانه ملی و مفاهیم ماورایی؛ آسیب ها و بایسته ها (بر اساس دیدگاه های حضرت آیت الله جوادی آملی)

  • رسانه ملی و مفاهیم ماورایی؛ آسیب ها و بایسته ها (بر اساس دیدگاه های حضرت آیت الله جوادی آملی)
رسانه ملي و مفاهيم ماورايي؛ آسيب ها و بايسته ها (بر اساس ديدگاه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه: جوادي آملي، عبدالله، ۱۳۱۲ -
عنوان و نام پديدآور: رسانه ملي و مفاهيم ماورايي؛ آسيب ها و بايسته ها بر اساس ديدگاه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي/ تحقيق و پژوهش مرتضي قاسمي خواه و سفانه الهي.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري: 144 ص.
شابك: 6-269-514-964-978
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: جوادي آملي، عبدالله، ۱۳۱۲ - -- نظريه درباره سريال هاي تلويزيوني
موضوع: سريال هاي تلويزيوني -- ايران -- قرن ۱۴ -- تاريخ و نقد
موضوع: ماوراءالطبيعه در سينما
شناسه افزوده: قاسمي خواه، مرتضي، ۱۳۶۴-
شناسه افزوده: الهي، سفانه، ۱۳۵۱-
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1391 5ر9ج/223/8 BP
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۴۵
شماره كتابشناسي ملي: ۳۰۵۹۴۴۹
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: نگاهي به سريال هاي ماورايي سيما؛ فصل دوم: شخصيت هاي ماورايي در متون اسلامي؛ فصل سوم: عوالم ماورايي در متون اسلامي؛ كتاب نامه