از قاجار به پهلوی

  • از قاجار به پهلوی
از قاجار به پهلوي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مجد، محمدقلي، ۱۳۲۵ -
Majd, Mohammd Gholi, 1946
عنوان و نام پديدآور : از قاجار به پهلوي ۱۳۰۹-۱۲۹۸ بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا/ محمدقلي مجد ؛ مترجمين سيدرضا مرزاني ،مصطفي اميري.
مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۷۰۰ص.
شابك : 978-600-5786-01-9
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : رضا پهلوي، شاه ايران، ۱۲۵۷ - ۱۳۲۳.
موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰
موضوع : ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
شناسه افزوده : مرزاني، سيدرضا، مترجم
شناسه افزوده : اميري، مصطفي، ۱۳۳۷ -، مترجم
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
رده بندي كنگره : DSR۱۴۷۶/م۳الف۴ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۲۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۹۹۳۸۱۵
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ پيشگفتار؛ فصل اول؛ فصل دوم؛ فصل سوم؛ فصل چهارم؛ فصل پنجم؛ فصل ششم؛ فصل هفتم؛ فصل هشتم؛ فصل نهم؛ فصل دهم؛ فصل يازدهم؛ فصل دوازدهم؛ فصل سيزدهم؛ فصل چهاردهم؛ فصل پانزدهم؛ سخن آخر: آغاز به كار مجلس هشتم؛ فهرست اعلام
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11590
LCC
DSR1476/م3الف4 1389
DDC
955/0822
National bibliography numbers
1993815
Cost View
رایگان
ISBN
9786005786
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2