فهرست کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اصفهان - (فیزیکی)

  • فهرست کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اصفهان - (فیزیکی)
فهرست كتابخانه عمومي آيت الله نجفي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و گردآورنده:فهرست كتابخانه عمومي آيت الله نجفي اصفهان - (فيزيكي)/ واحد تحقيقات كتابخانه عمومي آيت الله نجفي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳94.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: كتابشناسي
آدرس : ايران - اصفهان - مسجد نو بازار
www.alnajafi.ir
عناوين اصلي كتاب شامل:
معرفي؛ كتب فارسي؛ كتب عربي؛ انگليسي؛ اردو؛ آشوري
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11597
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format PDF
Book Version
3