ترجمه بنادر البحار : خلاصه بیست و پنج مجلد کتاب بحار الانوار

  • ترجمه بنادر البحار : خلاصه بیست و پنج مجلد کتاب بحار الانوار
ترجمه بنادر البحار : خلاصه بيست و پنج مجلد كتاب بحار الانوار
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : بنادر البحار : خلاصه بيست و پنج مجلد كتاب بحار الانوار .../بقلم فيض الاسلام
مشخصات نشر : [تهران]: فقيه، [۱۳20]
مشخصات ظاهري : ج.قارسي
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
يادداشت : عنوان رو ي جلد: بنادر البحار: ترجمه و شرح خلاصه بيست و پنج مجلد كتاب بحارالانوار
مندرجات : ج.۱.كتاب العقل و العلم و الجهل
شماره كتابشناسي ملي : ۱۹۸۱۷۰۲
ص :1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچۀ كتاب؛ (١)در بارۀ برتري عقل و خرد و نكوهش جهل و ناداني؛ (٢)در بارۀ حقيقت و اصل عقل و چگونگي و آشكار گشتن خلق و آفريده شدن او:؛ (٣)در بارۀ حجّت و دليل آوردن خداي تعالي براي مردم بعقل و اينكه به اندازۀ عقلهاشان بحسابشان رسيدگي مينمايد:؛ (۴)در بارۀ نشانه هاي عقل و لشكرهايش(نمونه هايش):؛ (۵)در بارۀ اخباري كه كمياب است(اخباري كه در بين اخبار أبواب عقل و جهل آشكار شده و بدست آمده و بجهتي مناسب با آن أبواب بوده يا نبوده):؛ (۶)در بارۀ وجوب و لزوم علم و دانش،و وجوب بدست آوردن آن،و برانگيختن و واداشتن بر آن،و ثواب و پاداش دانشمند و دانش آموز:؛ (٧)در بارۀ اصناف و دسته هاي مردم در علم و دانش و برتري دوست داشتن علماء و دانشمندان:؛ (٨)در بارۀ پرسش از عالم،و گفتگوي او،و آمدن در خانۀ او:؛ (٩)در بارۀ گفتگو كردن از علم و دانش و همنشيني با دانشمندان و حضور و رفتن در مجالس و جاهاي علم و دانش و نكوهش آميختن با نادانان:؛ (١٠)در بارۀ عمل و كار از روي ناداني:؛ (١١)در بارۀ علوم و دانشهائي كه مردم بتحصيل و بدست آوردن آنها مأمور شده اند و بايشان سود ميرساند، و در آن تفسير و آشكار ساختن معني حكمت است:؛ (١٢)در بارۀ آداب و آنچه لائق و شايستۀ طلب و بدست آوردن علم و دانش و احكام و دستورهاي آن است:؛ (١٣)در بارۀ ثواب و پاداش هدايت و راهنمائي كردن و تعليم و آموختن و فضل و برتري آنها و فضل و برتري علماء و دانشمندان و نكوهش گمراه كردن مردم:؛ (١۴)در باره بكار بردن علم و دانش،و با اخلاص و دل پاك طلب نمودن و بدست آوردن آن،و محكم و استوار نمودن كار بر عالم و دانشمند:؛ (١۵)در بارۀ حقّ و بهره(اي كه براي)عالم و دانشمند(است):؛ (١۶)در بارۀ صفات و چگونگيهاي علماء و دانشمندان و انواع ايشان:؛ (١٧)در بارۀ آداب و روشهاي نيكوي ياد دادن و آموختن:؛ (١٨)در بارۀ نهي و بازداشتن از كتمان و پنهان نمودن علم و دانش و خيانت و نادرستي(در آن)و جواز و روا بودن پنهان نمودن از كسي كه شايستۀ آن نيست:؛ (١٩)در بارۀ كسي كه جائز و رواست فرا گرفتن علم و دانش از او و كسي كه جائز نيست،؛ (٢٠)در بارۀ نكوهش علماء و دانشمندان بد،و لزوم و روا بودن دوري گزيدن از ايشان:؛ (٢١)در بارۀ نهي و بازداشتن از گفتار بدون علم و دانش و فتوي و حكم دادن از روي رأي و انديشه،و آشكار ساختن شرائط و لوازم آن:؛ (٢٢)در بارۀ تجويز و روا بودن مجادله و ستيزگي و مخاصمه و دشمني نمودن با يك ديگر در دين و آئين و نهي و باز داشتن از مراء و گفتگو كردن:؛ (٢٣)در بارۀ نكوهش نپذيرفتن حق و درستي و دوري گزيدن از آن و طعن و سرزنش بكسي كه داراي حق و درستي است:؛ (٢۴)در بارۀ فضل و برتري نوشتن حديث و سخن ( نقل شدۀ از پيغمبر يا امام ها،صلوات اللّٰه عليهم،يا از اصحاب و ياران ايشان)و روايت و باز گفت آن:؛ (٢۵)در بارۀ كسي كه چهل حديث و سخن (رسيدۀ از پيغمبر اكرم و ائمّۀ معصومين) را حفظ و نگهداري كند:؛ (٢۶)در بارۀ آداب و آنچه كه شايستۀ روايت و نقل حديث است:؛ (٢٧)در بارۀ اينكه براي هر چيزي حدّ و مرزي است (كه خداي تعالي آن را تعيين نموده)و چيزي نيست مگر آنكه (آيه اي از)كتاب(قرآن عظيم)يا(سخني از)سنّت(طريقه و روش پيغمبر اكرم)در بارۀ آن رسيده است،و علم و دانش همۀ آن نزد امام(خليفه و جانشين حقيقي و راستي خاتم الأنبياء،صلّي اللّٰه عليه و آله)است:؛ (٢٨)در بارۀ اينكه اصول و پايه هاي علم و دانش نزد ايشان(ائمّۀ طاهرين،عليهم السّلام)است و چيزي را از روي رأي و انديشه و قياس و سنجيدن دو چيز با هم نميگويند، بلكه همۀ علوم و دانشها را از پيغمبر(صلّي اللّٰه عليه و آله)به ارث برده اند،و آنان بر اسرار و رازها و پوشيده هاي خدا امناء و درستكاران اند:؛ (٢٩)در بارۀ اينكه هر علم و دانش حقّ و درست كه در دستهاي مردم است از اهل بيت(عليهم السّلام) بايشان رسيده است:؛ (٣٠)در بارۀ اينكه حجّت و راهنما كامل و تمام و درست شده و محجّت و وسط و ميان راه(راه راست)آشكار گشته است:؛ (٣١)در بارۀ اينكه حديث و سخن ايشان (أئمّۀ معصومين،عليهم السّلام)دشوار است و دشوار گرديده، و كلام و سخنشان داراي معاني بسيار است،و در بارۀ فضل و برتري تدبّر و انديشيدن در اخبار آنان(عليهم السّلام)و تسليم و فرمان بردن براي ايشان،و نهي و بازداشتن از بازگردانيدن و نپذيرفتن اخبارشان:؛ (٣٢)در بارۀ سبب و دستاويزي كه ائمّه(:اوصياء پيغمبر اكرم،عليهم السّلام)براي آن برخي از علوم و دانستنيها و احكام و فرمانهاي خدا و رسول را(از مردم)پنهان نمودند (آنها را بيان نكردند):؛ (٣٣)در بارۀ آنچه عامّه(اهل سنّت)از احاديث پيغمبر(صلّي اللّٰه عليه و آله)روايت و نقل مينمايند،و اينكه صحيح و درست از آنچه نقل ميكنند نزد ايشان(ائمّه معصومين، عليهم السّلام)است،و در بارۀ نهي و بازداشتن از رجوع و بازگشتن به احاديث مخالفين و ناسازگاران و در آن است يادآوري از بسيار دروغگويان:؛ (٣۴)در بارۀ علّتها و آنچه سبب اختلاف و گوناگون بودن اخبار و كيفيّت و چگونگي جمع و گرد آوردن بين آنها و عمل و رفتار بآنها و راههاي استنباط و بدست آوردن حكم از روي فهم و اجتهاد و بيان و آشكار ساختن انواع و هر گونه چيزي كه جائز و روا است استدلال و دليل و راهنما آوردن بآن:؛ (٣۵)در بارۀ كسي كه ثواب و پاداشي از جانب خدا براي عمل و كاري باو برسد و آن عمل را بجا آورد:؛ (٣۶)در بارۀ توقّف و درنگ هنگام شبهه ها و چيزهائي كه حقّ و درستي از باطل و نادرستي تمييز داده نميشود،و در بارۀ احتياط و دورانديشي در دين و آئين:؛ (٣٧)در بارۀ بدعت و نو پيدا شدن بر خلاف دين و سنّت و روش و آئين و فريضه و آنچه واجب شده و جماعت و با هم بودن و فرقت و جدائي،و در آن است يادي از كمي پيروان حقّ و درستي،و بسياري پيروان باطل و نادرستي:؛ (٣٨)در بارۀ متفرّقات و پراكنده ها و دور از هم مسائل اصول فقه كه ممكن است و مي شود از آيات(قرآن مجيد) و اخبار(رسيده از ائمّۀ معصومين،عليهم السّلام)استنباط نمود و از روي اجتهاد بدست آورد:؛ (٣٩)در باره بدعتها و رسم و آئين هاي نوپيدا شده كه بر خلاف دين است و رأي و انديشه و مقياس ها و چيزهائي كه با آن اندازۀ چيزي را معيّن كنند:؛ (۴٠)در بارۀ غرائب و شگفتيهاي علوم و دانشها از تفسير و آشكار ساختن معني أبجد(ترتيب و تركيب الفباء كه آن أبجد،هوّز،حطّي،كلمن،سعفص،قرشت،ثخّذ و ضظغ است)و تفسير حروف معجم(حروف هجاء و آن ا،ب،ت، ث،تا ياء)و تفسير ناقوس(زنگ بزرگ كه در كليسا،يا كليسيا «عبادتگاه ترسايان»نصب و برپا ميكنند)و جز آن:؛ فهرست
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12048
National bibliography numbers
1981702
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format HTML
Book Version
2