راهنمای نرم افزار بازار کتاب قائمیه نسخه اندروید

  • راهنمای نرم افزار بازار کتاب قائمیه نسخه اندروید
راهنماي نرم افزار بازار كتاب قائميه نسخه اندرويد
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1395
عنوان و نام پديدآور:راهنماي نرم افزار بازار كتاب قائميه نسخه اندرويد/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳95.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: مقاله - آموزشي - تبليغ
عناوين اصلي كتاب شامل:
دانلود برنامه بازار كتاب؛ نصب بازار كتاب؛ اجراي برنامه؛ معرفي كامل برنامه؛ مطالعه كتاب