تاریخ مسجد جامع قم

  • تاریخ مسجد جامع قم
تاريخ مسجد جامع قم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : آقابابايي، رضا، ۱۳۴۴ -
عنوان و نام پديدآور : تاريخ مسجد جامع قم/ نويسندگان رضا آقابابايي، حسن قريشي؛ [به سفارش] كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام و مكانت فرهنگي قم.
مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري : ۹۶ص.
فروست : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام و مكانت فرهنگي قم. مجموعه آثار؛ شماره ۳۴.
شابك : ۳۵۰۰ ريال: 964-8567-25-5
موضوع : مسجد جامع قم
شناسه افزوده : قريشي كرين، سيدحسن، ۱۳۴۵ -
شناسه افزوده : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليها السلام و مكانت فرهنگي قم ( ۱۳۸۳ : قم )
رده بندي كنگره : NA۵۹۸۷ /ق۸ آ۷
رده بندي ديويي : ۷۲۶/۲۰۹۵۵۱۲۸
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۳۸۷۴۳
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشارة؛ فهرست مطالب؛ مقدمه كنگره؛ مقدمه؛ مسجد در تاريخ اسلام؛ تزيينات مسجد جامع؛ بناها و اختصاصات مسجد جامع؛ مسجد جامع قم از ديدگاه اهالي محل؛ واژه نامه؛ منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13001
LCC
NA5987 /ق8 آ7
DDC
726/20955128
National bibliography numbers
م 83-38743
Cost View
رایگان
ISBN
9648567255
Year of publication
Book Version
1