فهرست کتابخانه تخصصی آیت الله بروجردی (ره) قم (نشریات)

  • فهرست کتابخانه تخصصی آیت الله بروجردی (ره) قم (نشریات)
فهرست كتابخانه تخصصي آيت الله بروجردي (ره) قم (نشريات)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و گردآورنده:فهرست كتابخانه تخصصي آيت الله بروجردي (ره) قم (نشريات)/ واحد تحقيقات كتابخانه آيت الله بروجردي (ره).
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳97.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: كتابشناسي
آدرس : ايران - قم - ضلع غربي حرم حضرت معصومه (س) -كتابخانه آيت الله العظمي بروجردي (ره)
www.blib.ir
عناوين اصلي كتاب شامل:
معرفي؛ نشريات فارسي؛ نشريات عربي؛ نشريات فارسي - عربي؛ نشريات فارسي - عربي - انگليسي؛ نشريات فارسي - انگليسي؛ نشريات فارسي - انگليسي - فرانسه؛ نشريات فارسي - فرانسه؛ نشريات فارسي - آلماني؛ نشريات عربي - انگليسي؛ نشريات عربي - انگليسي - عبري؛ نشريات اردو؛ نشريات اردو - انگليسي؛ نشريات تركي؛ نشريات پشتو