نشست تخصصی کشف حجاب: مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه

  • نشست تخصصی کشف حجاب: مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه
نشست تخصصي كشف حجاب: مجموعه سخنراني ها و ضميمه
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نشست تخصصي كشف حجاب ( : ۱۳۸۳: تهران)
عنوان و نام پديدآور : كشف حجاب: مجموعه سخنراني ها و ضميمه/ سخنرانان مهستي ابوذر جمهري ... ]و ديگران[.
مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۱۵۷، ]۵[ص تصوير.
فروست : نشست تخصصي؛۴.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال:964-5645-55-7
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : نشست تخصصي كشف حجاب توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي و با مشاركت معاونت فرهنگي و هنري شهرداري تهران روز چهارشنبه ۱۶/۱۰/۸۳ در محل موزه امام علي (ع) تهران برگزار شد.
موضوع : كشف حجاب -- ايران.
موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰
شناسه افزوده : ابوذر جمهري، مهستي
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
شناسه افزوده : سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. معاونت فرهنگي.
رده بندي كنگره : DSR۱۴۹۳/۳/ن ۵ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۲۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۴-۲۴۶۱
ص:1


عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ بخش اول : نشست تخصصي؛ بخش دوم : ضميمه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14078
LCC
DSR1493/3/ن 5 1383
DDC
955/0822
National bibliography numbers
م 84-2461
Cost View
رایگان
ISBN
9645645557
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1