دو دهه واپسین حکومت پهلوی

  • دو دهه واپسین حکومت پهلوی
دو دهه واپسين حكومت پهلوي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : آباديان، حسين، - ۱۳۳۷
عنوان و نام پديدآور : دو دهه واپسين حكومت پهلوي/ حسين آباديان
مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري : ۴۹۵ ص.مصور
شابك : ۳۵۰۰۰ريال(گالينگور)،۳۰۰۰۰ريال(شوميز)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : پشت جلد به انگليسي:Hossein Abadian: last two decades of pahlavi dominiion.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : ايران -- تاريخ، پهلوي، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
موضوع : ايران -- سياست و حكومت، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
موضوع : ايران -- تاريخ، پهلوي، ۱۳۲۰ - ۱۳۰۴
موضوع : ايران -- سياست و حكومت - ۱۳۲۰ - ۱۳۰۴
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
رده بندي كنگره : DSR۱۵۰۱/آ۱۷د۹ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۲۴
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۲۱۴۶
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مندرجات؛ اشاره؛ مقدمه؛ فصل نخست: مرد نامرئي؛ فصل دوم: دمكراسي شاهانه؛ فصل سوم: پشت پرده هاي سياست؛ فصل چهارم: پيدا و پنهان؛ فصل پنجم: دكتر علي اميني : تخيلات بدفرجام؛ فصل ششم: اسداللّه علم و طرحهاي امريكا؛ فصل هفتم: كانون مترقي و نخبگان نوظهور؛ فصل هشتم: نخست وزيري هويدا: فرجام يك سراب؛ فصل نهم: فرجام دولت دست نشانده؛ تصاوير؛ فهرست اعلام
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14087
LCC
DSR1501/آ17د9 1383
DDC
955/0824
National bibliography numbers
م 83-2146
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1