آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سبحانی96-95

  • آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سبحانی96-95
آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني96-95
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني96-95/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول

عناوين اصلي كتاب شامل:
نهي از ضد 95/06/14؛ نهي از ضد عام 95/06/15؛ ضد خاص 95/06/16؛ نهي از ضد خاص 95/06/17؛ نهي از ضد 95/06/20؛ ثمره ي بحث نهي از ضد و مبحث ترتّب 95/06/21؛ ترتّب 95/06/23؛ ترتّب 95/06/24؛ اشكال محقق خراساني به ترتّب و پاسخ آن 95/06/27؛ اشكال محقق خراساني به ترتّب 95/06/28؛ تقريباتي براي ترتّب 95/06/29؛ فروعات ترتّب و بحث امر به شيء با علم به انتفاء شرط آن 95/06/31؛ تعلق امر به طبايع يا افراد 95/07/03؛ تعلق امر به طبايع يا فرد 95/07/04؛ بقاء جواز بعد از نسخ و واجب تخييري 95/07/05؛ تصوير واجب تخييري 95/07/06؛ حقيقت واجب تخييري 95/07/07؛ واجب تخييري و واجب كفايي 95/07/26؛ واجب كفايي 95/07/27؛ واجب كفايي 95/07/28؛ واجب كفايي و واجب مطلق و مؤقّت 95/08/01؛ قضاء به امر اول است يا به امر دوم 95/08/02؛ امر به امر 95/08/03؛ مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهي 95/08/04؛ اجتماع امر و نهي 95/08/05؛ مقدمات بحث اجتماع امر و نهي 95/08/09؛ مقدمات بحث اجتماع امر و نهي 95/08/10؛ نظريه ي محقق خراساني در تعلق امر به طبايع و افراد 95/08/11؛ ثمرات مسأله ي اجتماع امر و نهي 95/08/12؛ ثمرات مسأله ي اجتماع امر و نهي 95/08/15؛ ادله ي قائلين به اجتماع يا امتناع امر و نهي 95/08/16؛ ادله ي قائلين به اجتماع 95/08/18؛ ادله ي قائلين به جواز اجتماع 95/08/19؛ ادله ي قائلين به اجتماع 95/08/22؛ ادله ي قائلين به اجتماع 95/08/23؛ نماز مضطر در زمين غصبي و حكم خروج فرد مختار 95/08/24؛ حكم خروج از زمين غصبي و نماز در اين حالت 95/08/25؛ حكم نماز هنگام خروج از زمين غصبي 95/08/26؛ تنبيهات اجتماع امر و نهي 95/09/14؛ انائين مشتبهين 95/09/15؛ انائين مشتبهين 95/09/16؛ ملازمه ي نهي با فساد 95/09/17؛ دلالت نهي بر فساد و تعريف عبادت و معامله 95/09/20؛ صحت در عبادات و معاملات و تأسيس اصل 95/09/21؛ اصل اولي فقهي در نهي در عبادات و معاملات 95/09/22؛ نهي در عبادات 95/09/23؛ نهي در عبادات و معاملات 95/09/24؛ نهي در معاملات 95/09/28؛ بررسي كلام ابو حنيفه در نهي 95/09/29؛ اصطلاحات مفاهيم 95/09/30؛ بحث هاي مقدماتي مفهوم 95/10/01؛ مباحث مقدماتي مفهوم و بحث مفهوم شرط 95/10/04؛ مفهوم جمله ي شرطيه 95/10/05؛ مفهوم جمله ي شرطيه 95/10/06؛ مفهوم شرط 95/10/07؛ سؤال و جوابي در مورد مفهوم 95/10/08؛ اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء 95/10/11؛ اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و مسأله ي تعدد اسباب و مسببات 95/10/12؛ تداخل اسباب و مسببات 95/10/13؛ تداخل اسباب و مسببات 95/10/14؛ تداخل اسباب 95/10/15؛ تداخل مسببات 95/10/18؛ ميزان در اخذ مفهوم شرط 95/10/19؛ مفهوم وصف 95/10/20؛ ادله ي مثبتين مفهوم وصف 95/10/22؛ مفهوم وصف و غايت. 95/10/25؛ مفهوم غايت 95/10/26؛ مفهوم غايت و حصر 95/10/27؛ مفهوم حصر 95/10/28؛ مفهوم حصر در الا و انما 95/10/29؛ انما و بل اضرابيه 95/11/02؛ مفهوم حصر و لقب 95/11/03؛ مفهوم لقب 95/11/04؛ تعريف عام 95/11/05؛ مباحث مقدماتي عام 95/11/06؛ فرق عام و اطلاق و بحث ادوات عموم 95/11/09؛ ادوات عموم 95/11/10؛ ادوات عموم و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص 95/11/11؛ حقيقت بودن عام بعد از مخصص 95/11/12؛ حجيّت عام در ما بقي بعد از تخصيص 95/11/13؛ حجيّت عام در مخصص مجمل 95/11/16؛ حجيّت عام بعد از مخصص مجمل و تمسك به عام در شبهات مصداقيه 95/11/17؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/18؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/19؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/20؛ شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/26؛ شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/27؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/30؛ استصحاب عدم ازلي 95/12/01؛ احراز فرد مشتبه با عناوين ثانويه 95/12/02؛ روشن كردن فرد مشتبه با عنوان ثانوي 95/12/03؛ فحص از مخصص 95/12/04؛ فحص از مخصص و خطابات شفاهيه 95/12/07؛ خطابات شفاهيه 95/12/08؛ خطابات قرآني 95/12/09؛ ثمرات بحث در خطابات و اطلاقات قرآن 95/12/14؛ برگشت ضمير به بعضي از عام 95/12/15؛ تخصيص عام با مفهوم 95/12/16؛ تخصيص عام با مفهوم مخالف 95/12/17؛ تخصيص عام با مفهوم مخالف 95/12/18؛ وقوع استثناء عقيب چند عام 95/12/21؛ تخصيص قرآن با خبر واحد 95/12/22؛ تخصيص قرآن با خبر واحد 95/12/23؛ تقدم عام يا خاص بر يكديگر. 95/12/24؛ مجهول بودن زمان عام يا خاص 95/12/25؛ نسخ 96/01/06؛ نسخ 96/01/07؛ نسخ در قرآن 96/01/08؛ نسخ در قرآن 96/01/09؛ بداء 96/01/14؛ بداء 96/01/15؛ بداء و مطلق و مقيد 96/01/16؛ لا بشرط مقسمي و قسمي 96/01/19؛ اسم جنس و علم الجنس 96/01/20؛ مفرد و جمع محلي به لام 96/01/21؛ النكرة و اينكه آيا تقييد موجب مجازيت مي شود يا نه. 96/01/26؛ مقدمات حكمت 96/01/27؛ انصراف و حمل مطلق بر مقيد 96/01/28؛ تقدم مقيد بر مطلق 96/01/29؛ اقسام حمل مطلق بر مقيد 96/01/30؛ حمل مطلق بر مقيد 96/02/02؛ حمل مطلق بر مقيد 96/02/04؛ مجمَل و مبيَّن 96/02/06؛ رفع اجمال از آيه ي وضو 96/02/09؛ آيه هاي مجمل 96/02/11؛ آيه ي وضو و آيه ي صوم 96/02/12؛ بررسي آيه ي صوم 96/02/13؛ متن درس خارج اصول حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 16 ارديبهشت ماه 96/02/16؛ بررسي آيه ي طلاق و متعه 96/02/17؛ بررسي آيه ي متعه 96/02/18؛ بررسي حكم متعه 96/02/19؛ آيه ي متعه و طلاق 96/02/20؛ مهريه ي زن هنگام طلاق 96/02/23؛ آيه ي وصيت 96/02/24؛ آيه ي وصيت و خمس 96/02/25؛ آيه ي خمس 96/02/26؛ آيه ي خمس و آيه ي متعه 96/02/27؛ آيه ي تمتع 96/02/30؛ آيه ي حج 96/02/31؛ حج و عمره ي رسول خدا (ص) 96/03/01
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14126
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1