آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 92-91

  • آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 92-91
معرفي اجمالي :
کتاب آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا در سال 1392-1391 به همراه صوت دروس گرفته شده از سايت مدرسه فقاهت می باشد این کتاب در یک جلد و صوت و متن به زبان فارسی می باشد .
موضوع :
دروس خارج اصول ، استصحاب ، اصاله البرائت ، اماره
ساختار :
این کتاب شامل 127 بخش می باشد که به صورت کلی در مورد بحث اصول الفقه می باشد.
گزارش محتوا :
در این کتاب موضوعات مختلف علم اصول مورد بررسی قرار می گیرد از جمله مباحث : جایگاه علم اصول ، فایده و غرض روش و ساختار علم اصول ، استصحاب ، فرق های اصل و اماره ، اقسام وضع ، اقسام دلالت دال بر مدلول ، شرائط بحث صحیح و اعم ، مشتق اصولی در اسم آلت و اسم مفعول ، دلالت امر بر وجوب ...
منابع مقاله :
مقدمه و متن کتاب
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب می باشد و پاورقی های مطالب در پایین صفحات آورده شده است.

آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 92-91
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مصطفوي نيا، سيدكاظم،1331
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا92-91 /سيدكاظم مصطفوي نيا.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول
عناوين اصلي كتاب شامل:
جايگاه علم اصول 91/07/04؛ تعريف موضوع فايده و غرض روش و ساختار علم اصول 91/07/05؛ فرق اصاله برائت با قاعده فقهي و قاعده اصولي 91/07/08؛ ادامه فرقهاي اصل و اماره 91/07/09؛ ادامه بحث از عوارض ذاتي 91/07/10؛ ادامه بحث از عوارض ذاتي علم اصول 91/07/11؛ ادامه بحث درباره موضوع علم اصول 91/07/12؛ تمايز علوم از يكديگر به چيست؟ 91/07/15؛ بحث وضع 91/07/16؛ درباره تعريف وضع بحث مي كرديم 91/07/17؛ در بحث وضع، امر دوم از مرحله اول را بحث مي كرديم 91/07/18؛ محقق خراساني وضع را در دو مرحله بيان مي كند: مرحله اول تعريف وضع، مرحله دوم اقسام وضع 91/07/19؛ اقسام وضع وضع سه تقسيم دارد 91/07/22؛ در اقسام وضع نظر نجم الائمه شيخ رضي و محقق خراساني بود 91/07/23؛ اشكالات جزئي ذهني بودن موضوع له حرف 91/07/24؛ مبناي محقق خراساني در وضع حروف عامين هست ادله اقامه شد اما مؤيدات 91/07/26؛ محقق خراساني و محقق نائيني قائل به وضع و موضوع له عام براي حروف هستند 91/07/29؛ شرح استدلال تكميلي درباره استحكام بخشيدن نسبت به رأي محقق خراساني در وضع حروف 91/07/30؛ در وضع حروف عمدتا دو رأي است غير مشهور و مشهور 91/08/01؛ قول مشهور در وضع حرف وضع عام و موضوع له خاص 91/08/03؛ آراء صاحب نظران نسبت به كيفيت وضع حروف به صورت عام و خاص 91/08/06؛ خلاصه تصوير وضع عام و موضوع له خاص در حروف 91/08/07؛ استعمال لفظ در معناي مجازي آيا با اجازه واضع است يا نه؟ 91/08/08؛ استعمال لفظ در غير معناي حقيقي بالطبع است نه بالوضع 91/08/09؛ بحث در استعمال لفظ در غير موضوع له بود 91/08/10؛ اقسام دلالت دال بر مدلول 91/08/14؛ بحث تكميلي تبعيت دلالت از اراده و عدم آن 91/08/15؛ تبعيت دلالت از اراده بر مسلك تحقيق 91/08/16؛ ما حصل بحث وضع 91/08/17؛ كلام امام حسين (ع) 91/09/11؛ علائم حقيقت و مجاز 91/09/12؛ تحقيق درباره تبادر 91/09/13؛ تكميلي درباره عدم صحت سلب 91/09/14؛ بحث تكميلي درباره اطراد 91/09/15؛ تعارض احوال لفظ پنج مورد است 91/09/18؛ بحث حقيقت شرعيه 91/09/19؛ ادامه بحث اثبات حقيقت شرعيه 91/09/21؛ ادامه بحث از حقيقت شرعيه 91/09/22؛ بحث صحيح و اعم 91/09/25؛ متن درس خارج اصول استاد سيد كاظم مصطفوي - يكشنبه 26 آذر ماه 91/09/26؛ ادامه بحث از شرائط بحث صحيح و اعم 91/09/27؛ شرائط صحيح و اعم شرط دوم تصوير جامع 91/09/28؛ توضيح تكميلي درباره تصور جامع صحيحي و اعمي 91/09/29؛ تصوير جامع بر مبناي قول به اعم 91/10/02؛ توضيح تكميلي در تصوير قدر جامع بناء بر اعمي 91/10/03؛ ادامه بحث تصوير جامع بناء بر اعمي 91/10/04؛ توضيحي درباره نيت عبادت و جايگاه آن در فقه 91/10/05؛ تصوير جامع 91/10/06؛ اموري كه در رابطه با بحث صحيحي و اعمي 91/10/09؛ ادامه بحث ثمره نزاع 91/10/10؛ ثمره بحث سه تا بود 91/10/11؛ متن درس خارج اصول استاد سيد كاظم مصطفوي - دوشنبه 25 دي ماه 91/10/25؛ ادله صحيحي و اعمي 91/10/26؛ ادامه بحث از ادله صحيحي 91/10/27؛ ادامه بحث از ادله صحيحي 91/10/30؛ ادله قول اعمي 91/11/02؛ ادله اعمي 91/11/03؛ ادله قول اعمي خلاصه هفت وجه ديگر 91/11/04؛ بحث صحيح و اعم در معاملات 91/11/07؛ ادامه صحيح و اعم در معاملات 91/11/08؛ تحقيق درباره تسميه معاملات 91/11/09؛ بررسي رأي سيد الاستاد درباره انشاء 91/11/11؛ اشتراك معاني در يك لفظ 91/11/14؛ ادامه بحث امكان معاني متعدد براي لفظ واحد 91/11/15؛ استعمال لفظ در بيشتر از يك معني 91/11/16؛ بحث درباره نقل اقوال نسبت به استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معني واحد در يك استعمال 91/11/17؛ بحث تكميلي در استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معني 91/11/18؛ بحث مشتق در اصول 91/11/21؛ بحث تكميلي مشتق اصولي 91/11/23؛ افعال و مصادر از بحث مشتقات اصولي خارج است 91/11/24؛ بحث تكميلي زمانمندي افعال 91/11/25؛ استطراد في استطراد 91/11/28؛ جريان مشتق اصولي در اسم آلت و اسم مفعول هيچ مانعي ندارد 91/11/29؛ بررسي معناي حال در من تلبس بالحال 91/11/30؛ منظور از حال در ما تلبس بالحال، حال نسبت است 91/12/01؛ جمع بندي بحث مربوط به حال كه سه احتمال وجود دارد احتمال حال تلبس ساقط است و حال نطق هم طرفداراني دارد و حال نسبت مورد تاييد محققين عصر اخير است 91/12/02؛ آيا معني مشتق خصوص متلبس به مبدأ است يا اعم از ما انقضي عنه المبدأ 91/12/05؛ توضيح تكميلي درباره شبهه مفهوميه 91/12/06؛ بررسي ترجيح در معناي مشتق 91/12/07؛ توضيح تكميلي براي معناي اخص براي مشتق 91/12/08؛ بررسي شبهه محقق رشتي و جواب آن 91/12/09؛ ادله وضع مشتق بر اعم 91/12/12؛ بحث تكميلي ادله دال بر وضع مشتق براي اعم 91/12/13؛ دليل پنجم عدم لياقت ظالم براي تصدي مقام امامت و نبوت در سوره بقره 91/12/14؛ اوصاف عنوانيه سه قسم است 91/12/15؛ بحث تكميلي درباره آيه لا ينال 91/12/16؛ بقي امور، امر اول مفهوم مشتق بسيط است يا مركب 91/12/20؛ رأي و نظر سيد الخويي درباره تركب مشتق 91/12/22؛ ادله بساطت مشتق 91/12/23؛ جمع بندي و تحقيق در تركب و بساطت مشتق 91/12/26؛ تحقيق تكميلي در ملاك حمل 91/12/27؛ امر چهارم درباره صفات ذاتيه 91/12/28؛ امور مربوط به مشتق 92/01/17؛ توضيح تكميلي درباره حمل صفات ذاتيه بر ذات باريتعالي 92/01/18؛ اقوال در قيام مبدأ به ذات كه 4 قول هست 92/01/19؛ تحقيق تكميلي در جمع بندي امر ششم 92/01/20؛ توضيح تكميلي در معني ماده امر 92/01/21؛ جمع بندي آراء صاحبنظران نسبت به معني ماده امر 92/01/26؛ معناي ماده امر در اصول 92/01/27؛ توضيح تكميلي معناي ماده امر 92/01/28؛ تحقيق تكميلي درباره اشتراط علو در ماده امر 92/01/31؛ معناي حقيقي امر آيا وجوب است يا اعم 92/02/01؛ ادله محقق خراساني نسبت به دلالت امر بر وجوب 92/02/02؛ اقوال و ادله دلالت لفظ امر بر وجوب 92/02/03؛ جمع بندي اقوال و ادله درباره دلالت لفظ امر بر وجوب 92/02/04؛ توضيح تكميلي جمع بين اقوال نسبت به دلالت امر بر وجوب 92/02/07؛ الجهه الرابعه 92/02/08؛ تحقيق تكميلي در اتحاد طلب و اراده 92/02/09؛ بررسي آراء فقها درباره اتحاد طلب و اراده 92/02/10؛ بررسي و جمع بندي آراء صاحبنظران نسبت به طلب و اراده 92/02/15؛ ادله اشعري بر اينكه طلب غير از اراده است 92/02/16؛ بررسي ادله اشاعره 92/02/17؛ تحقيق درباره اراده تكوينيه و اراده تشريعيه 92/02/18؛ تحقيق تكميلي درباره جبر و اختيار 92/02/21؛ توضيح تكميلي درباره سعادت و شقاوت 92/02/22؛ معيار فلسفي اين است كه اراده از صفات ذاتيه است و اراده خدا به معني علم است 92/02/23؛ ادله رد بر مسلك جبريه 92/02/28؛ توضيح تكميلي آيات استدلال شده قائلين به جبر و اختيار 92/02/29؛ نتيجه ادله رد بر شبهه جبريه 92/02/30؛ تحقيق تكميلي درباره ادله رد بر مسلك مفوضه 92/02/31؛ تحقيق تكميلي درباره امر بين الامرين 92/03/01؛ تحقيق تكميلي و نتيجه نهايي درباره امر بين الامرين 92/03/06؛ فصل دوم درباره امور مربوط به صيغه امر 92/03/07؛ تحقيقي درباره معناي صيغه امر و دلالتش بر وجوب 92/03/08؛ بررسي دلالت امر بر وجوب 92/03/11؛ تحقيق تكميلي درباره دلالت صيغه امر بر وجوب عقلا 92/03/12؛ جمل خبريه در مقام انشاء 92/03/13
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14212
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1