آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 94-93

  • آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 94-93
آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 94-93
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مصطفوي نيا، سيدكاظم،1331
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 94-93 /سيدكاظم مصطفوي نيا.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول
عناوين اصلي كتاب شامل:
تنبيهات مبحث اجتماع امر و نهي 93/07/01؛ بررسي اقوال درباره اضطرار مربوط به اجتماع امر و نهي 93/07/02؛ تحقيق تكميلي حكم اضطرار مربوط به اجتماع امر و نهي 93/07/05؛ بررسي حكم صلاه در حالت اجتماع امر و نهي 93/07/06؛ موضوع: تنبيه دوم اجتماع امر و نهي از باب تزاحم است يا تعارض؟ 93/07/07؛ تحقيق تكميلي نسبت مسئله اجتماع امر و نهي با تعارض و تزاحم 93/07/08؛ تحقيق تكميلي نسبت مسئله اجتماع امر و نهي با تعارض و تزاحم 93/07/09؛ وجوه ترجيح نهي بر امر 93/07/14؛ تحقيق تكميلي درباره ترجيح جانب نهي بر جانب امر 93/07/15؛ وجه دوم قاعده دفع المفسده و شرح آن 93/07/16؛ بررسي استدراك محقق خراساني نسبت به قاعده دفع مفسده 93/07/19؛ مرجحات جانب نهي بر امر 93/07/20؛ توضيح وجه سوم از وجوه ترجيح جانب نهي بر جانب امر 93/07/22؛ بررسي و تحقيق درباره مرجحيت استقراء 93/07/23؛ تحقيق تكميلي مرجحات جانب نهي بر جانب امر 93/07/26؛ دلالت نهي بر فساد در عبادات و معاملات 93/07/27؛ بررسي نوعيت مسئله دلالت نهي بر فساد 93/07/28؛ تحقيق درباره تعيين مقصود از نهي در عنوان مسئله 93/07/29؛ جمع بندي مراد از نهي در عبادت 93/07/30؛ بررسي معناي عبادت در مسئله نهي در عبادت 93/08/17؛ بررسي معناي عبادت در مسئله نهي در عبادت 93/08/18؛ امر پنجم از امور مقدماتي به دلالت نهي بر فساد 93/08/19؛ تحقيق و بررسي معناي صحت و فساد در مسئله دلالت نهي بر فساد 93/08/20؛ بررسي راههاي مربوط به صحت و فساد 93/08/21؛ تحقيق تكميلي مجعوليت شرعي صحت و فساد 93/08/24؛ جمع بندي بحث مجعوليت صحت و فساد در عبادات و معاملات 93/08/25؛ جمع بندي بحث اصاله الفساد 93/08/26؛ تحقيق تكميلي دلالت نهي بر فساد در عبادت و معامله 93/08/27؛ مقام دوم دلالت نهي در معاملات بر فساد 93/09/01؛ توضيح تكميلي اقسام متعلق نهي در معاملات 93/09/02؛ بررسي ادله مثبتين 93/09/03؛ بحث مفاهيم 93/09/04؛ نكات مقدماتي مربوط به بحث مفهوم 93/09/05؛ ادله اثبات مفهوم شرط 93/09/08؛ بررسي ادله مثبتين مفهوم شرط 93/09/10؛ تحقيق تكميلي ادله مثبتين مفهوم شرط 93/09/11؛ بررسي جامعي درباره مفهوم شرط 93/09/12؛ تحقيق و جمع بندي درباره مفهوم شرط 93/09/15؛ بررسي امور مربوط به مفهوم شرط 93/09/16؛ بررسي اشكال مربوط به انتفاء سنخ حكم 93/09/17؛ بررسي تعدد شرط و وحدت جزاء 93/09/18؛ بررسي توجيهات و آراء مربوط به تعدد شرط در قضيه شرطيه 93/09/19؛ تداخل اسباب 93/10/06؛ توضيح تكميلي درباره اقسام اسباب 93/10/07؛ توجيه تداخل اسباب و مسببات 93/10/08؛ تحقيق درباره معالجه تداخل اسباب و مسببات 93/10/09؛ بحث مفهوم وصف 93/10/13؛ آراء صاحبنظران اصول درباره مفهوم وصف 93/10/14؛ مفهوم غايت و معاني و ادله آن 93/10/15؛ توضيح و تحقيق مفهوم غايت 93/10/16؛ بحث شمول مغيا بر غايت و يا به تعبير ديگر دخول غايت در مغيا 93/10/17؛ مفهوم حصر 93/10/20؛ بررسي مفهوم حصر در قضيه استثناء بعد از نفي 93/10/21؛ بررسي مفهوم حصر به كلمه انما و ادله آن 93/10/22؛ بررسي نقض و ابرام دلالت انما بر حصر 93/10/23؛ بحث تكميلي درباره مفهوم حصر 93/10/24؛ مبحث عام و خاص 93/10/27؛ نكات قابل توجه عام و خاص 93/10/28؛ بررسي الفاظ عموم 93/10/29؛ تحقيق الفاظ موضوع براي عموم 93/10/30؛ نظر محقق خراساني درباره نكره در سياق نفي 93/11/01؛ جمع بندي دوران امر بين تخصيص و تخصّص 93/11/04؛ تحقيق تكميلي درباره جمع محلي به لام تعريف 93/11/05؛ حجيت عام بعد از تخصيص نسبت به افراد باقيمانده 93/11/06؛ رأي محقق خراساني درباره حجيت عام بعد از تخصيص 93/11/07؛ نظر محقق نائيني درباره حجيت عام بعد از تخصيص 93/11/08؛ بررسي حجيت عام در صورت اجمال مخصص 93/11/12؛ بررسي اجراء اصل عملي در صورت اجمال مخصص 93/11/13؛ بررسي مخصص مجمل در صورت شبهه مصداقيه 93/11/14؛ بررسي آراء و ادله فقهاء درباره مخصص مجمل مصداقي 93/11/15؛ بررسي شهرت درباره مخصص متصل مجمل 93/11/18؛ بررسي مخصص مجمل لبّي 93/11/19؛ بررسي آراء نسبت به مخصص مجمل لبّي 93/11/20؛ رأي و نظر سيدنا الاستاد درباره مخصص مجمل لبّي 93/11/21؛ بررسي اصل عدم ازلي در تخصيص عام 93/11/25؛ تحقيق تكميلي درباره اصل عدم ازلي 93/11/26؛ بررسي دو قول درباره اصل عدم ازلي 93/11/27؛ تحقيق تكميلي اصل عدم ازلي 93/11/28؛ مسئله تمسك به عام در شبهه مصداقيه غير متعارف 93/11/29؛ تحقيق تكميلي توهم تمسك به عام در شبهه مصداقيه 93/12/02؛ حكم دوران امر بين تخصيص و تخصّص 93/12/03؛ جمع بندي دوران امر بين تخصيص و تخصّص 93/12/04؛ تحقيق تكميلي جواز و عدم جواز تمسك به عام قبل از فحص از مخصص 93/12/05؛ ادله وجوب فحص از مخصص 93/12/09؛ مقدار فحص از مخصص 93/12/10؛ لزوم فحص و مقدار آن و آراء صاحبنظران 93/12/11؛ جمع بندي و تحقيق لزوم فحص از مخصص 93/12/12؛ دلالت خطاب به مشافهين بر تعميم 93/12/16؛ تحقيق درباره اثبات تعميم نسبت به خطابات شفاهيه 93/12/17؛ تعميم خطاب شفاهي 93/12/18؛ جمع بندي بحث درباره تعميم نسبت به خطابات شفاهيه 93/12/19؛ قاعده اشتراك 93/12/20؛ بررسي ادله دالّ بر اعتبار قاعده اشتراك 93/12/23؛ تعقيب عام به ضميري كه برمي گردد به بعض از افراد آن عام 93/12/24؛ تحقيق تكميلي و جمع بندي درباره تعقب عام به ضمير 93/12/25؛ تحقيق تكميلي درباره تعارض عام با مفهوم 93/12/26؛ استثناء متعقب به جملات متعدد 93/12/27؛ تخصيص كتاب به وسيله نصوص و روايات 94/01/16؛ بحث و تحقيق درباره جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد 94/01/17؛ بررسي ادله عدم جواز تخصيص كتاب به خبر واحد 94/01/18؛ تحقيق تكميلي درباره بررسي ادله عدم جواز تخصيص كتاب به خبر واحد 94/01/19؛ فرق بين تخصيص و نسخ 94/01/22؛ تحقيق تكميلي درباره فرق بين نسخ و تخصيص 94/01/23؛ تحقيقي درباره حقيقت معناي نسخ و بداء 94/01/24؛ تحقيق تكميلي نسخ و بداء 94/01/25؛ نظر سيد الخويي درباره نسخ و بداء 94/01/26؛ ثمره و جمع بندي و تحقيق مسئله 94/01/29؛ مطلق و مقيد و معناي لغوي و اصطلاحي آن دو 94/01/30؛ توضيح تكميلي مطلق و اسم جنس 94/01/31؛ اسم جنس و علم جنس 94/02/01؛ بيان مصاديق مطلق 94/02/05؛ نكات تكميلي علم جنس و مفرد معرف به الف و لام 94/02/06؛ از موارد مصاديق مطلق، نكره 94/02/07؛ متمّم و جمع بندي موارد مطلق 94/02/08؛ تحقيق تكميلي مقدمات حكمت 94/02/09؛ بحث و بررسي مقدمات حكمت 94/02/15؛ مقدمات حكمت 94/02/16؛ تحقيق تكميلي شروط تحقق اطلاق 94/02/19؛ جمع بندي مقدمات حكمت 94/02/20؛ توضيح و رفع اشكال نسبت به حمل مطلق بر مقيد 94/02/21؛ نظر محقق نائيني درباره حمل مطلق بر مقيد 94/02/22؛ نظر سيد الخويي در حمل مطلق بر مقيد 94/02/23؛ رأي سيد الخويي در حمل مطلق بر مقيد 94/02/27؛ بررسي حمل مطلق بر مقيد در احكام وضعيه 94/02/28؛ شرح ويژگي هاي مطلق و عام و اقسام مطلق 94/02/29؛ جمع بندي حمل مطلق بر مقيد و فروعات آن 94/02/30؛ مجمل و مبين 94/03/02؛ مجمل و مبين 94/03/03؛ تحقيق تكميلي مجمل و مبين 94/03/04
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14225
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1