آرشیو دروس خارج فقه آیت الله محمدمهدی شب زنده دار جهرمی 94-95

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله محمدمهدی شب زنده دار جهرمی 94-95
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله محمدمهدي شب زنده دار جهرمي 94-95
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شب زنده دار جهرمي، محمدمهدي
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله محمدمهدي شب زنده دار جهرمي 94-95 /محمدمهدي شب زنده دار جهرمي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
امر به معروف/مقدمات /اهميت امر به معروف 94/06/16؛ امر به معروف/مقدمات /اهميت 94/06/17؛ امربه معروف و نهي از منكر/ / 94/06/21؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقدمات /اهميت 94/06/22؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقدمات /اهميت 94/06/24؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقدمات /اهميت 94/06/28؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقدمات /اهميت 94/06/29؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقدمات / مقام دوم(تعريف) 94/06/31؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقامات/ مقام دوم(موضوع) 94/07/05؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقامات امر به معروف و نهي از منكر /مقام دوم(تعريف) 94/07/06؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم( تعريف) / 94/07/07؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) / 94/07/11؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) / 94/07/12؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) / 94/07/13؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) / 94/07/14؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /راه دوم(مفهوم) 94/07/18؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /راه دوم(مفهوم) 94/07/19؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /راه دوم(مفهوم) 94/08/09؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - يكشنبه 10 آبان ماه 94/08/10؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - دوشنبه 11 آبان ماه 94/08/11؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /راه دوم(مفهوم)/حقيقت شرعيه 94/08/12؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /تنبيهات 94/08/16؛ امر به معروف و نهي از منكر/تعريف /واژه امر و نهي 94/08/18؛ امربه معروف و نهي از منكر/مقام سوم /وجوب امر به معروف و نهي از منكر 94/08/19؛ امر به معروف و نهي از منكر/تعريف /واژه «امر» و «نهي» 94/08/23؛ امر به معروف/تعريف موضوع /واژه امر و نهي 94/08/24؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /واژه «امر» و «نهي» 94/08/25؛ امر به معروف/تعريف موضوع /واژه امر و نهي 94/08/26؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - شنبه 30 آبان ماه 94/08/30؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /واژه «امر» و «نهي» 94/09/01؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /واژه «امر» و «نهي» 94/09/02؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام دوم(تعريف) /واژه «امر» و «نهي» 94/09/03؛ بيان چهارم، پنجم و ششم/اشكال: موضوعيت نداشتن خود امر و نهي/مقام دوم: شناخت معروف، منكر، امر و نهي/امر به معروف و نهي از منكر 94/09/07؛ تشريع اصل وجوب/آيات /آيه 104 آل عمران 94/09/28؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم /ادله وجوب 94/09/30؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - سه شنبه 1 دي ماه 94/10/01؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - شنبه 5 دي ماه 94/10/05؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم/ادله وجوب /آيات 94/10/06؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم/ادله وجوب /آيات 94/10/07؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم/ ادله وجوب /آيات 94/10/12؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادلّه وجوب) /آيات 94/10/14؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/15؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/19؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/20؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/21؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/22؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/26؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/27؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/10/28؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/03؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/05؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/06؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/10؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/11؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/17؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله وجوب) /آيات 94/11/18؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - يكشنبه 25 بهمن ماه 94/11/25؛ امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضي وجوب 94/11/27؛ امربه معروف/وجوب امربه معروف/ مقام اول ادلة مقتضي وجوب 94/12/01؛ امر به معروف/ بررسي وجوب/ مقام ثاني ادلة دالة بر عدم وجوب 94/12/02؛ مقام ثاني (ادلة مقتضي عدم وجوب)/جواب تفصيلي/ جواب از آية 105مائده 94/12/08؛ بررسي وجوب امربه معروف/مقام ثاني ادلة مقتضي عدم وجوب/ جواب تفصيلي از آية 105مائده 94/12/09؛ وجوب امر به معروف/مقام ثاني ادلة مقتضي عدم وجوب/جواب تفصيلي از آية 105 سورة مائده 94/12/10؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم(ادله عدم وجوب) /آيات 94/12/11؛ امر به معروف و نهي از منكر/مقام سوم( ادله عدم وجوب) /آيات 94/12/15؛ وجوب امر به معروف/ مقام ثاني ادلة مقتضي عدم وجوب/ جواب تفصيلي پنجم تا هفتم به آية «لااكراه في الدين» 94/12/16؛ وجوب امر به معروف/ جمع بين ادلة وجوب و عدم وجوب / مقصود از «دين» در «لااكراه في الدين» و روايت نهج البلاغه 94/12/17؛ بررسي ادلة عدم وجوب امر به معروف/ دليل چهارم روايت نهج البلاغه/ بحث سندي 94/12/18؛ بررسي تعارض ادله ي وجوب با عدم وجوب/ پاسخ تفصيلي به اولين روايت/ بررسي مشكلات سندي و مضموني 95/01/14؛ امر به معروف و نهي از منكر/ادله عدم وجوب/ روايات 95/01/15؛ امر به معروف و نهي از منكر/ادله عدم وجوب/ روايات 95/01/16؛ امر به معروف و نهي از منكر/ادله عدم وجوب /روايات 95/01/17؛ بررسي ادله ي دال بر عدم وجوب/روايت دوم(راه سوم تخلص از مشكل اختلاف نسخه، و مشكل سندي)/ روايت سوم 95/01/21؛ ادله ي وجوب امر به معروف/پاسخ به معارضه ي روايت سوم /و برگشت به دليل عقل بر وجوب 95/01/22؛ متن درس خارج فقه استاد محمدمهدي شب زنده دار - سه شنبه 24 فروردين ماه 95/01/24؛ بخش دوم ادله ي وجوب/تتمه ي مقام اول دليل عقلي /بيان چهارم و پنجم و ششم 95/01/28؛ بخش دوم ادله ي وجوب/تتمه ي مقام اول دليل عقلي /اشكالات بيان چهارم و پنجم 95/01/29؛ بخش دوم ادله ي وجوب (تتمه ي مقام اول دليل عقلي / اشكالات بيان پنجم و ششم، و تقرير بيان هفتم) 95/01/30؛ ادله وجوب/دليل عقل به نحو حكومت /بيان8تا12، و دليل عقل به نحو كشف 95/01/31؛ دليل عقل بر وجوب (بيان سيزدهم و مناقشاتش / ادله عقلي بر عدم وجوب) 95/02/05؛ بخش دوم ادله وجوب(تتمه ي مقام دوم ادله عقلي مقتضي عدم وجوب /بيان سوم به سه تقريب) 95/02/06؛ وجوب امر به معروف (دليل عقلي بر عدم وجوب /نقد بيان سوم، و تقريب بيان چهارم، و شروع عيني و كفايي) 95/02/07؛ عيني يا كفايي بودن امر به معروف (فايده اين بحث /و بررسي دلالت آيه «ولتكن منكم» بر كفايي بودن) 95/02/11؛ ادله ي كفايي بودن امر به معروف (روايت مسعده /و بررسي مناقشات آن) 95/02/12؛ ادله ي كفايي بودن امر به معروف (دليل عقل / چهار بيان و مناقشات هر كدام) 95/02/13؛ ادله ي كفايي بودن امربه معروف (ادامه ي مناقشه ي بيان چهارم دليل عقل / و دليل سيره) 95/02/18؛ ادله ي كفايي بودن امربه معروف (دليل پنجم اصل / و فرع اول روايات داله بر عدم حجيت اطمينان) 95/02/19؛ فرع اول از كفايي بودن (پاسخ به روايات داله بر عدم حجيت اطمينان / مقام اول دلالت اين روايات ناتمام است) 95/02/20؛ فرع دومِ كفايي بودن (مقام دوم در پاسخ به روايات داله بر عدم حجيت اطمينان /و بررسي حجيت مطلق مظنّه در كفايت به قيام غير) 95/02/21
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14262
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1