آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمد تقی شهیدی پور زنجانی 96-95

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمد تقی شهیدی پور زنجانی 96-95
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ محمد تقي شهيدي پور زنجاني96-95
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شهيدي پور زنجاني، محمدتقي
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ محمد تقي شهيدي پور زنجاني96-95 /محمد تقي شهيدي پور زنجاني.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
صلا/نماز جمعه /معناي حرمت نماز جمعه و ادله قائلين به وجوب تعييني 95/06/15؛ صلا الجمعه/ادله قول به وجوب تعييني /مناقشات در استدلال به آيه سوره جمعه 95/06/16؛ محرمات در شريعت/مجسمه سازي /ادله حرمت(بررسي اجماع و روايت اول) 95/06/17؛ صلا جمعه/ادله قول به وجوب تعييني /بررسي آيه دوم و روايت اول 95/06/20؛ كتاب الصلاه/ادله وجوب تعييني نماز جمعه /روايت اول/مناقشات 95/06/21؛ كتاب الصلا/ادله وجوب تعييني نماز جمعه /روايت دوم/تقريب استدلال و مناقشات 95/06/23؛ المحرمات في الشريعه/حرمت مجسمه سازي /بررسي روايت اول و دوم 95/06/24؛ كتاب الصلا/ادله وجوب تعييني نماز جمعه /روايت دوم/ تقريب استدلال و مناقشات /و روايت سوم 95/06/27؛ كتاب الصلا/ادله قول به وجوب تعييني نماز جمعه /روايات/روايت سوم و چهارم و پنجم 95/06/28؛ كتاب الصلا/أدله وجوب تعييني نماز جمعه /روايات/روايت پنجم و ششم و هفتم 95/06/29؛ المحرمات في الشريعه/حرمت مجسمه سازي /بررسي أدله روايي 95/06/31؛ كتاب الصلا/أدله وجوب تعييني نماز جمعه /روايات/ مناقشات مرحوم خويي 95/07/03؛ كتاب الصلا/أقوال در حكم نماز جمعه /بررسي قول دوم و سوم 95/07/04؛ كتاب الصلا/قول به عدم مشروعيت نماز جمعه /بررسي أدله 95/07/05؛ كتاب الصلا/قول به عدم مشروعيت نماز جمعه در عصر غيبت /بررسي أدله 95/07/06؛ المحرمات في الشريعه/مجسمه سازي و نقاشي /أدله حرمت نقاشي حيوان ذي روح 95/07/07؛ كتاب الصلا/نماز جمعه -نوافل /نتيجه نهايي و بيان قول خامس-اهميت نوافل يوميه 95/07/25؛ كتاب الصلا/نوافل يوميه /اهميت و تعداد نوافل 95/07/26؛ كتاب الصلا/نوافل /عدد نوافل-كيفيت نافله عشاء 95/07/27؛ المحرمات في الشريعه/لهو و غناء /حرمت استعمال آلات لهوي 95/07/28؛ كتاب الصلا/نوافل يوميه /حكم نوافل در سفر 95/08/01؛ كتاب الصلا/حكم نافله عشاء در سفر /بررسي سندي كتاب علل فضل بن شاذان 95/08/02؛ كتاب الصلا/حكم نافله در سفر /أدله مشروعيت نافله عشاء 95/08/03؛ كتاب الصلا/نوافل يوميه /تبعيض در اتيان نوافل 95/08/04؛ متن درس خارج فقه استاد محمد تقي شهيدي - چهارشنبه 5 آبان ماه 95/08/05؛ كتاب الصلا/نوافل /تعداد نوافل در روز جمعه/مشروعيّت نافله يك ركعتي و چهار ركعتي 95/08/09؛ كتاب الصلا/نوافل /مشروعيت نافله به صورت غير دو ركعتي/بررسي سندي و دلالي روايت مستطرفات سرائر 95/08/10؛ كتاب الصلا/نوافل /كميّت مشروع در نوافل 95/08/11؛ محرمات/لهو /معناي لهو 95/08/12؛ كتاب الصلا/نوافل /اتّصال وانفصال بين شفع و وتر/مشروعيت قنوت در شفع 95/08/15؛ كتاب الصلا/نوافل /استحباب قنوت در نماز شفع/قنوت دوم در وتر/استحباب غفيله 95/08/16؛ كتاب الصلا/نوافل /استحباب نماز غفيله/ادغام نماز غفيله در نافله مغرب 95/08/18؛ محرمات/لهو و غناء /ضرب و استماع آلات لهو/أدله حرمت غناء 95/08/19؛ كتاب الصلاة/نوافل /معناي الصلاة الوسطي/خواندن نافله به صورت نشسته 95/08/22؛ كتاب الصلا/نوافل /كيفيّت نافله/استحباب تضاعف در فرض اتيان نافله جالساً 95/08/23؛ متن درس خارج فقه استاد محمد تقي شهيدي - دوشنبه 24 آبان ماه 95/08/24؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /ابتدا و انتهاي وقت نماز ظهر 95/08/25؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت/أدله 95/09/14؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت/تقويت استدلال به روايت چهارم 95/09/15؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت 95/09/16؛ محرّمات/غناء /اختصاص حرمت به صورت اقتران غناء به محرّمات ديگر 95/09/17؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت 95/09/20؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت/وقت نماز عصر 95/09/21؛ كتاب الصلا/حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت /آخر وقت نماز ظهر/آخر وقت نماز عصر 95/09/22؛ كتاب الصلا/أوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت اختياري نماز عصر/وقت مختص و مشترك 95/09/23؛ محرّمات/حرمت غناء /أدله اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات ديگر 95/09/24؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/ ثمرات قول به وقت مختص 95/09/28؛ كتاب الصلا/أوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/ثمرات و فروع بحث 95/09/29؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/ثمرات/أدله قول به وقت مختص 95/09/30؛ كتاب الصلا/حرمت غنا /أدله اختصاص حرمت غنا به صورت اقتران به محرمات ديگر 95/10/01؛ كتاب الصلا/أوقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص 95/10/04؛ كتاب الصلا/أقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص/ادامه روايت أول/روايت دوم 95/10/05؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص/روايت دوم/بررسي محمد بن سنان 95/10/06؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص/نتيجه بحث 95/10/07؛ محرمات/غنا /أدله اختصاص حرمت غنا به صورت اقتران به محرم آخر/معناي غنا 95/10/08؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص/نتيجه أدله/أصل عملي در مسأله 95/10/11؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/أصل عملي در مسأله 95/10/12؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/نكات باقيمانده راجع به مرجّح و أصل عملي 95/10/13؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت مغرب و عشاء/بررسي اجمالي أدله أقوال 95/10/14؛ محرمات/غنا /معناي غنا/شرطيّت باطل بودن كلام در صدق غنا 95/10/15؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت مغرب و عشاء/بررسي قول صاحب حدائق 95/10/18؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وفت مغرب و عشاء/بررسي قول صاحب حدائق راجع به طائفه رابعه 95/10/19؛ محرمات/شرطيّت باطل بودن مضمون كلام در صدق غنا /بررسي أقوال 95/10/22؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مغرب و عشاء/بررسي قول به وجوب مبادرت به مغرب قبل از سقوط شفق 95/10/25؛ كتاب الصلا/وقت مغرب و عشاء /آخر وقت مغرب/ ابتداي وقت عشاء 95/10/26؛ كتاب الصلا/اوقات نمازهاي يوميه /آخر وقت مغرب/آخر وقت عشاء 95/10/27؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت نماز عشاء 95/10/28؛ محرمات/غناء /شرطيت باطل بودن مضمون كلام در صدق غنا/مستثنيات غنا 95/10/29؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /انتهاي وقت نماز صبح 95/11/02؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /انتهاي وقت نماز صبح/انتهاي وقت نماز جمعه 95/11/03؛ كتاب الصلا/اوقات الفرائض /انتهاي وقت نماز جمعه 95/11/04؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /انتهاي وقت نماز جمعه 95/11/05؛ محرمات/غنا و قمار /مستثنيات حرمت غنا/شطرنج 95/11/06؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /انتهاي وقت نماز جمعه/علامات زوال شمس 95/11/09؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس استتار قرص يا زوال حمره مشرقيه 95/11/10؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/ روايات مربوط به تحقّق غروب با زوال حمره مشرقيه 95/11/11؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/مقتضاي جمع بين روايات 95/11/12؛ محرّمات/قِمار /أقسام/قسم أول و دوم 95/11/13؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/جمع بين روايات/جمع مرحوم خويي 95/11/16؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/جمع مرحوم خويي 95/11/17؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/جمع مرحوم خويي 95/11/18؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/جمع مرحوم خويي 95/11/19؛ محرمات/قمار /قسم دوم لعب با آلات قمار بدون برد و باخت مالي 95/11/20؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/نظر بزرگان در جمع بين دو طائفه 95/11/26؛ محرمات/قمار /قسم ثاني لعب با آلات قمار بدون رهان/أدله حرمت 95/11/27؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/جمع بين دو طائفه از روايات 95/11/30؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/جمع استاد در حل تعارض بين روايات 95/12/01؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/مرجّحات و أصل عملي 95/12/02؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /منتهاي وقت نماز مغرب و عشاء/ معيار در منتصف الليل 95/12/03؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /لعب با آلات قمار بدون رهان-لعب با غير آلات قمار با رهان 95/12/04؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /منتهاي شب (طلوع فجر يا طلوع شمس) 95/12/07؛ كتاب الصلا/اوفات فرائض /منتهاي شب(معيار در تعيين منتصف الليل) 95/12/08؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /منتهاي شب/أدله روايي مشهور بر اتمام ليل با طلوع فجر 95/12/09؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /منتهاي وقت مغرب و عشاء(منتصف الليل)/منتهاي شب 95/12/14؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /منتهاي وقت نماز مغرب و عشاء(منتصف الليل)/منتهاي شب 95/12/15؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /وقت نماز صبح/زمان طلوع فجر صادق 95/12/16؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /زمان طلوع فجر صادق/طلوع فجر در ليالي مقمره 95/12/17؛ محرّمات/قمار /بررسي أدله حرمت لعب مع الرهان با غير آلات قمار 95/12/18؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /وقت نماز صبح/طلوع فجر در ليالي مقمره 95/12/21؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /طلوع فجر در ليالي مقمره/فرع نماز در مناطق قطبي 95/12/22؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /طلوع فجر در ليالي مقمره/حكم نماز در مناطق قطبي 95/12/23؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسائل مستحدثه 95/12/24؛ محرمات/قمار /لعب با غير آلات قمار مع الرهان/أدله روايي حرمت 95/12/25؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /نماز و روزه در سفينه فضايي/مسأله دوم عروه 96/01/06؛ مسأله دوم عروه(خواندن نماز عصر در وقت مختص ظهر) /اوقات فرائض /كتاب الصلاة 96/01/07؛ مسأله دوم و سوم عروه /اوقات فرائض /كتاب الصلاة 96/01/08؛ حكم بازي با غير آلات قمار همراه برد و باخت و بدون برد و باخت /قمار /محرمات 96/01/09؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسأله دوم و سوم عروه/ثمره قول به وقت مختص و مشترك 96/01/14؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /بررسي مسأله سوم صاحب عروه/ثمره قول به وقت مختص 96/01/15؛ محرمات/قمار /مطالب باقيمانده راجع به قمار 96/01/16؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /بررسي مسأله سوم و چهارم از عروه 96/01/19؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه بررسي مسأله چهارم عروه 96/01/20؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه مسأله چهارم از مسائل عروه 96/01/21؛ محرمات/قمار /مطالب باقيمانده 96/01/23؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /دليل قاعده من أدرك/مسأله پنجم صاحب عروه(عدول از نماز سابق به لاحق) 96/01/26؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /مستند قاعده من أدرك/مسأله ششم عروه 96/01/27؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسأله هفتم عروه (استحباب تفريق بين دو نماز) 96/01/28؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /نكته باقيمانده از مسأّله ششم/مسأله هفتم عروه (أدله استحباب تفريق) 96/01/29؛ محرمات/غيبت /أدله حرمت/كبيره بودن غيبت 96/01/30؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /تفريق بين دو نماز/تزاحم بين وقت فضيلت و نماز جماعت 96/02/02؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه مسأله نهم عروه (تزاحم بين وقت فضيلت و نماز جماعت) 96/02/04؛ محرمات/غيبت /تعريف غيبت 96/02/06؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه مسأله نهم (تزاحم بين وقت فضيلت و نماز جماعت) 96/02/09؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض و رواتب /حكم درك يك ركعت نماز با تيمم در وقت/منتهاي وقت نافله ظهر و عصر 96/02/10؛ منتهاي نافله ظهر و عصر/تقديم نافله بر زوال /اوقات رواتب /كتاب الصلاه 96/02/11؛ منتهاي وقت نافله ظهر و عصر/تقديم نافله ظهر و عصر بر زوال /اوقات رواتب /كتاب الصلاه 96/02/12؛ بررسي كبيره بودن گناه غيبت /غيبت /محرمات 96/02/13؛ تقديم نافله ظهر و عصر بر زوال /اوقات رواتب /كتاب الصلاه 96/02/16؛ وقت نافله روز جمعه /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/17؛ نافله روز جمعه/منتهاي وقت نافله مغرب /اوقات واتب /كتاب الصلاة 96/02/18؛ وقت نافله مغرب و عشاء/وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/19؛ تعريف غيبت /غيبت /محرّمات 96/02/20؛ وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/23؛ وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/24؛ وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/25؛ منتهاي وقت نافله صبح/ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/26؛ شرائط صدق غيبت /غيب /محرّمات 96/02/27؛ ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/30؛ ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/02/31؛ ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة 96/03/01
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14276
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1