آرشیو دروس شفا استاد محمد حسین حشمت پور96-95

  • آرشیو دروس شفا استاد محمد حسین حشمت پور96-95
آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور96-95
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور96-95/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: شفا
عناوين اصلي كتاب شامل:
1ـ حركت صعودي و نزولي اجسام عنصري نشاندهنده علو و سفل هستند. 2ـ آيا علو، آسمان است و سفل، زمين است يا بر عكس است؟/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/05/31؛ 1ـ حركت فلك، حركت استداره اي است نه مستقيم. 95/06/01؛ آيا آسمان نوع پنجمي غير از انواع چهارگانه عناصر است يا نه؟/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/02؛ اشكال دوم مصنف بر كلام بعضي كه فلك را نوع خامس لحاظ نكردند و آن را مركب از ارض و نار مي دانند/ آيا آسمان نوع پنجمي غير از انواع چهارگانه عناصر است يا نه؟/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/03؛ بيان كلام گروهي در توجيه حركت دوراني فلك به اينكه نار و ارض با هم ممزوج مي شوند و قوه ي مزاجيه به وجود مي آيد و بررسي آن توسط مصنف/ آيا آسمان نوع پنجمي غير از انواع چهارگانه عناصر است يا نه؟/ فصل3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/13؛ بيان اقوال مختلف در توجيه حركت دوراني فلك و بررسي آنها توسط مصنف/ آيا آسمان نوع پنجمي غير از انواع چهارگانه عناصر است؟/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/14؛ بيان شكل طبيعي فلك/ بيان شكل فلك/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/15؛ بيان شكل نار/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/16؛ بيان اين مطلب كه زمين قابل كون و فساد است و لذا شكل آن كره نيست بلكه مضرس و دندانه دندانه است/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/17؛ شكل نار، كروي است/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/20؛ 1ـ اگر نار قابل كون و فساد است پس چگونه گفته مي شود ازلاً و ابداً كروي است؟ 2ـ بيان شكل آب/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/21؛ 1ـ بيان دليل دوم بر كرويت سطح فوقاني آب 2ـ بيان شكل زمين/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/06/23؛ دليل بر اين مطلب كه اجسام بسيطه به صورت كرات در درون يكديگر قرار گرفتند و كره ي واحدي را تشكيل دادند/ بيان شكل اجسام بسيطه/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/24؛ 1 ـ ادامه دليل دوم بر اينكه اجسام بسيطه به صورت كرات در درون يكديگر قرار گرفتند و كره ي واحد را تشكيل دادند/ بيان شكل اجسام بسيطه/ 2 ـ بيان تقسيم اجسام عنصري به چهار قسم/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/27؛ بيان تقسيم اجسام عنصري به چهار قسم/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/28؛ بيان اشكال بر تقسيم كردن مصنف عناصر را به چهار قسم و جواب از آن/ بيان تقسيم اجسام عنصري به چهار قسم/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/29؛ بيان خصوصيات عناصر اربعه/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/31؛ بيان دو نظريه مبني بر اينكه هر چهار عنصر طالب سفل اند و رد آنها توسط مصنف/ بيان خصوصيات عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/03؛ بيان دو نظريه مبني بر اينكه هر چهار عنصر طالب سفل اند و رد آنها توسط مصنف/ بيان خصوصيات عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/04؛ بيان سه اشكال بر مذهب كسي كه نارِ صرف را محرق نمي داند/ بيان خصوصيات عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/05؛ افلاك داراي خرق و التيام نيستند/ بيان احوال جسم متحركِ بالاستداره/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/06؛ 1 ـ ادامه بيان اين مطلب كه افلاك داراي خرق و التيام نيستند 2 ـ افلاك، رطب و يابس نيستند/ بيان احوال جسم متحرك بالاستداره/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/07؛ جسم مستدير الحركة قابل كون و فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/25؛ ادامه دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست/ جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/26؛ ادامه دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست/ دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه قابل كون و فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/27؛ ادامه دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست. / دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه قابل كون و فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات / فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/07/28؛ جسم مستدير الحركات، ضد ندارد/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/01؛ بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازم اين دو ضد هم با يكديگر متضادند و متوافق نيستند/ دليل بر اينكه جسم مستدير الحركات ضد ندارند/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/02؛ بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازم اين دو ضد هم با يكديگر متضادند و متضايف و عدم و ملكه نيستند/ دليل بر اينكه اجسام مستدير الحركات ضد ندارند/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/03؛ ادامه بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازم اين دو ضد هم با يكديگر متضادند و ملكه و عدم نيستند/ دليل بر اينكه جسم مستدير الحركات ضد ندارد/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/04؛ ادامه بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازمِ اين دو ضد هم با يكديگر متضادند/ دليل بر اينكه جسم مستدير الحركات ضد ندارد/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/05؛ فلك چون ضد ندارد، كون و فساد هم ندارد بلكه مبدع است/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات / فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/09؛ ادامه بيان اين مطلب كه فلك چون ضد ندارد كون و فساد هم ندارد بلكه مبدَع است/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/10؛ فلك و عنصر در صورت جسميه داشتن مشتركند ولي اين اشتراك ايجاب نمي كند كه در ساير خصوصيات هم مشترك باشند/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات / فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/11؛ اشكال بر اين مطلب كه فلك بايد متكوِّن از ضد باشد و جواب آن ضد است/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/12؛ ادامه بيان اشكال بر اين مطلب كه فلك بايد متكوِّن از ضد باشد و جواب آن/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/15؛ 1ـ ادامه بيان اشكال بر اين مطلب كه فلك بايد متكوِّن از ضد باشد و جواب آن 2ـ بيان معناي تضاد/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/16؛ ادامه بيان معناي تضاد و شرائط آن/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/18؛ آيا در فلك تضاد وجود دارد؟/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/19؛ ادامه اين بيان كه آيا در فلك تضاد وجود دارد؟/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/08/22؛ 1ـ جرم فلكي قابل نمو نيست/ 2ـ دليل بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/13؛ دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/14؛ ادامه دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/09/15؛ بيان بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوتِ وجودِ اين صورت است دائما، داراي قوه ي عدمِ همين صورت هم باشد دائما/ دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/17؛ دليل بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوت وجود اين صورت است دائما، داراي قوه ي عدم همين صورت هم باشد دائما/ دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/20؛ ادامه دليل بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوت وجود اين صورت است دائما، داراي قوه ي عدم همين صورت هم باشد دائما/ دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ فصل 4/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/21؛ ادامه دليل بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوت وجود اين صورت است دائما، داراي قوه ي عدم اين صورت هم باشد دائما / دليل بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست / بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات / فصل 4 / فن 2 / طبيعات شفا 95/09/22؛ بيان اشكال و جواب آن بر دليل بر بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوه وجود اين صورت است دائما ، داراي قوه ي عدم اين صورت هم باشد دائما / دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات / فصل 4 / فن 2/ طبيعات شفا 95/09/23؛ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/09/24؛ ادامه بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/28؛ ادامه بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/09/29؛ بيان احكام قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/30؛ آيا كواكب ديگر غير از قمر داراي لون هستند؟/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/01؛ ادامه بيان اين مطلب كه آيا كواكب ديگر غير از قمر داراي نور هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعات شفا 95/10/04؛ ادامه بيان اين مطلب كه آيا كواكب ديگر غير از قمر داراي نور هستند؟/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/05؛ بيان حكم لون قمر/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/06؛ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/10/07؛ ادامه بيان نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/10/08؛ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/11؛ بيان شرائط ابدال نسبت/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/12؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/13؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/14؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/15؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/18؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/19؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/22؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/25؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/26؛ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/27؛ 1ـ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بودن، ملموس هم هستند/ بيان احكام كواكب 2ـ بيان احتمالات در لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/28؛ ادامه بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/29؛ ادله بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/02؛ بيان اشكال بر اين نظريه كه لكه هاي قمر به خاطر انعكاس عكس و شَبَح مي باشد/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/03؛ بيان اشكال بر اين نظريه كه مي گويد لكه هاي قمر به خاطر جسم عنصري است كه سايه بر ماه انداخته است / بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/04؛ بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي قمر به خاطر جرم سماوي است كه سايه بر ماه انداخته است/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/05؛ ادامه بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي قمر به خاطر جرم سماوي است كه سايه بر ماه انداخته است/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/06؛ بررسي اين نظريه كه لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است كه نار به قمر تعلق گرفته، توسط مصنف و اشكال بر آن/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/09؛ ادامه بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است كه نار به قمر تعلق گرفته، توسط مصنف و اشكال بر آن/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/10؛ ادامه بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است كه نار به قمر تعلق گرفته، توسط مصنف و اشكال بر آن/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/11؛ ادامه بررسي اين نظريه كه لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است كه نار به قمر تعلق گرفته، توسط مصنف و اشكال بر آن/ بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/12؛ بيان آخرين احتمال درباره ي لكه هاي ماه ورد آن/ بيان اقوال درباره لكه هاي ماه/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/13؛ بيان اشكال بر آخرين احتمال درباره ي لكه هاي ماه/ بيان اقوال درباره لكه هاي ماه/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/16؛ بيان نظر مصنف درباره رنگ كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/17؛ بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/18؛ ادامه بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/19؛ ادامه بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/20؛ ادامه بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/26؛ بررسي نظريه ي حق درباره حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/27؛ ادامه بررسي كلام ارسطو درباره ي حركات كواكب/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/30؛ ادامه بررسي كلام ارسطو درباره ي حركات كواكب/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/02؛ براي كواكب و افلاك، حركتي مخالف حركت فلك نهم وجود دارد/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/03؛ بيان اين مطلب كه براي كواكب و افلاك، حركتي مخالف حركت فلك نهم وجود دارد/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/04؛ حركات كواكب، حركات بالعرض هستند نه بالذات/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/07؛ علت تكثر كوكب در فلك هشتم و وحدت كوكب در باقي افلاك چيست؟/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/09؛ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/14؛ بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعات شفا. 95/12/15؛ ادامه بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/16؛ ادامه بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/17؛ زمين ساكن است و در عين حال داراي مبداء حركت است/ بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/18؛ حشو قمر به طور كامل توسط زمين پُر نشده است بلكه عناصر ديگر هم موجودند/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/21؛ 1 ـ ادامه بيان اين مطلب كه حشو قمر به طور كامل توسط زمين پُر نشده است بلكه عناصر ديگر هم موجودند.2 ـ نمي توان كره ي ناري را بيش از اين مقدار قرار داد/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعات شفا. 95/12/22؛ نمي توان كره ي نار را بيش از اين مقدار قرارداد/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/23؛ بيان وضعيت دو عنصري كه بين نار و زمين واقع شدند/ بيان حشو و دورن جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/24؛ بيان نظريه گروهي در مورد وضعيت عناصر در حشو و درون جسم سماوي/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 3/ طبيعيات شفا. 96/01/15؛ رد مصنف بر نظريه گروهي درباره وضعيت عناصر در حشو و درون جسم سماوي/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/16؛ ادامه رد مصنف بر نظريه گروهي درباره وضعيت عناصر در حشو و درون جسم سماوي/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/19؛ بيان قول كساني كه مي گويند زمين حركت مي كند و رد آن توسط مصنف/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/20؛ ردّ مصنف بر قول كساني كه مي گويند زمين حركت مي كند/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/26؛ 1ـ جواب ارسطو به كساني كه قائلند نار در مركز عالم قرار گرفته است. 96/01/27؛ بيان قول سوم و چهارم در علت سكون ارض/ بيان اقوال مختلف در علت سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/28؛ بيان قول پنجم و ششم و هفتم در علت سكون ارض/ بيان اقوال مختلف در علت سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/29؛ بيان اشكال جامع بر تمام اقوال هفتگانه در علت سكون ارض/ بيان اقوال مختلف در علت سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/01/30؛ بيان بطلان قول اول و قول دوم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/02/02؛ اشكال دوم بر قول دوم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/02/09؛ 1ـ ادامه اشكال دوم بر قول دوم در بيان تعليل سكون زمين/ 2ـ اشكال بر قول سوم و چهارم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/02/10؛ اشكال بر قول پنجم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/11؛ اشكال سوم و چهارم بر قول پنجم در تعليل سكون زمين / نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8 / فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/12؛ اشكال بر قول ششم در تعليل سكون زمين /نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است /فصل 8/ ص 2/ طبيعا ـ شفا 96/02/13؛ اشكال چهارم بر قول ششم در تعليل سكون زمين / نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است / فصل 8/ ص 2/ طبيعات شفا. 96/02/16؛ ادامه اشكال چهارم بر قول ششم و بيان اشكال بر قول هفتم در تعليل سكون / نقضِ آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/17؛ ادامه اشكال بر قول هفتم در تعليل سكون زمين /نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8 / فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/18؛ ادامه اشكال سوم بر قول هفتم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكال بر قول هفتم در تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/19؛ ادامه اشكال سوم بر قول هفتم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكال بر قول هفتم در تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/20؛ ادامه اشكال بر قول هفتم و بررسي قول چهارم در تعليل سكون زمين / نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/23؛ ادامه بررسي قول چهارم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكالي بر قول چهارم در تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است/ فصل 8/ فن 2/ طبيبات شفا. 96/02/24؛ 1-ادامه بررسي قول چهارم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكال بر قول چهارم در تعليل سكون زمين / نقض آراء باطله اي كه در تعليل سكون زمين بيان شده است فصل 8/ 2ـ اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/25؛ بيان معناي خفيف و ثقيل/ ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعات شفا 96/02/26؛ ادامه بيان معاني خفيف و ثقيل/ ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/02/27؛ ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/02/30؛ بيان اقوال در علت حركت هوا در آب به فوق و حركت نار در هوا به سمت فوق/ بيان ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/02/31؛ توضيح اين مطلب كه چطور جسمي « مثل چوب » وقتي در هوا قرار داده مي شود پايين مي آيد و وقتي در زمين قرار داده مي شود به سمت بالا مي رود/ اشكال مصنف بر اقوال ششگانه سبب در ترتيب عناصر/ بيان ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/03/01؛ بررسي اقوال ششگانه در سبب ترتيب عناصر توسط مصنف/ بيان ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/03/02؛ بررسي قول چهارم توسط مصنف/ بررسي اقوال ششگانه در سبب ترتيب عناصر توسط مصنف/ بيان ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبيعيات شفا. 96/03/03؛ ادامه بررسي قول چهارم و بررسي قول سوم و قول پنجم در سبب ترتيب عناصر توسط مصنف/ بررسي اقوال ششگانه در سبب ترتيب عناصر توسط مصنف/ بيان ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق / فصل 9/ فن 2/ طبيعات شفا. 96/03/04؛ بيان نظر مصنف در سبب ترتيب عناصر/بررسي اقوال در سبب ترتيب عناصر/ بيان ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/فصل 9 / فن 2/ طبيعات شفا. 96/03/06
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14281
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1