تفسیر متقین در قرآن و حدیث Popular

  • تفسیر متقین در قرآن و حدیث
تفسير متقين در قرآن و حديث
مشخصات كتاب:
سرشناسه : هاشمي شهرستاني، سيدعمران، ۱۳۴۷ -
عنوان و نام پديدآور : تفسير متقين در قرآن و حديث/ مولف سيدعمران هاشمي شهرستاني؛ [به سفارش] مجمع جهاني شيعه شناسي.
مشخصات نشر : قم: دارالتهذيب،۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري : ۳۹۳ص.
شابك : ۱۶۰۰۰۰ ريال:978-600-96815-3-2
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : Qur'an -- Shiite hermeneutics -- 20th century
موضوع : تقوا -- جنبه هاي قرآني
موضوع : Piety -- Qur'anic teaching
موضوع : تقوا -- احاديث
موضوع : Piety -- Hadiths
شناسه افزوده : مجمع جهاني شيعه شناسي
شناسه افزوده : The World Center for Shite Studies
رده بندي كنگره : BP۱۰۴ /ت۷۵ ھ۲ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۹
شماره كتابشناسي ملي : ۴۵۰۰۴۳۵
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه ناشر؛ مقدمه مؤلف؛ فصل اول: مفاهيم و كليات؛ فصل دوم: امتيازهاي متقين از نظر قرآن و معصومين عليهاالسّلام؛ فصل سوم : كاركردهاي رفتاري متقين از نگاه قرآن و معصومين عليهم السّلام؛ فصل چهارم: جايگاه متقين در قرآن و عترت؛ فهرست منابع و مآخذ (كتابنامه)