روزشمار جنگ ایران و عراق: تصمیم صدام به جنگ علیه ایران جلد 9

  • روزشمار جنگ ایران و عراق: تصمیم صدام به جنگ علیه ایران جلد 9
روزشمار جنگ ايران و عراق: تصميم صدام به جنگ عليه ايران جلد 9
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سليماني‌خواه، نعمت‌الله، ۱۳۳۹ -
عنوان و نام پديدآور : تصميم صدام به جنگ عليه ايران
مشخصات نشر : تهران: مركز اسناد دفاع مقدس ،مركز مطالعات و تحقيقات جنگ،۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري : ۱۳۴۴ ص.
فروست : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب نهم
شابك : 978-600-5443-56-1
وضعيت فهرست نويسي : فيپاي مختصر
يادداشت : فهرستنويسي كامل اين اثر در نشاني: http://opac.nlai.ir قابل دسترسي است
شماره كتابشناسي ملي : ۳۷۷۸۹۶۱
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست روزشمار؛ فهرست راهنماي نقشه‌ها؛ فهرست راهنماي جدول‌ها؛ فهرست راهنماي عكس‌ها؛ پيشگفتار؛ مقدمه؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 1 مرداد 1359 10 رمضان 1400 23 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 2 مرداد 1359 11 رمضان 1400 24 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 3 مرداد 1359 12 رمضان 1400 25 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 4 مرداد 1359 13 رمضان 1400 26 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 5 مرداد 1359 14 رمضان 1400 27 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 6 مرداد 1359 15 رمضان 1400 28 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 7 مرداد 1359 16 رمضان 1400 29 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 8 مرداد 1359 17 رمضان 1400 30 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 9 مرداد 1359 18 رمضان 1400 31 ژوئيه 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 10 مرداد 1359 19 رمضان 1400 1 اوت 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 11 مرداد 1359 20 رمضان 1400 2 اوت 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 12 مرداد 1359 21 رمضان 1400 3 اوت 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 13 مرداد 1359 22 رمضان 1400 4 اوت 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 14 مرداد 1359 23 رمضان 1400 5 اوت 1980؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 15 مرداد 1359- 24 رمضان 1400 - 4 اوت 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 16 مرداد 1359 25 رمضان 1400 7 اوت 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 17 مرداد 1359 26 رمضان 1400 8 اوت 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 18 مرداد 1359 27 رمضان 1400 9 اوت 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 19 مرداد 1359 28 رمضان 1400 10 اوت 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 20 مرداد 1359 29 رمضان 1400 11 اوت 1980؛ روزشمار جنگ سه شنبه 21 مرداد 1359 1 شوال 1400؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 22 مرداد 1359 2 شوال 1400 13 اوت 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 23 مرداد 1359 3 شوال 1400 14 اوت 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 24 مرداد 1359 4 شوال 1400 15 اوت 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 25 مرداد 1359 5 شوال 1400 16 اوت 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 26 مرداد 1359 6 شوال 1400 17 اوت 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 27 مرداد 1359 7 شوال 1400 18 اوت 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 28 مرداد 1359 8 شوال 1400 19 اوت 1980؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 29 مرداد 1359 9 شوال 1400 20 اوت 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 30 مرداد 1359 10 شوال 1400 21 اوت 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 31 مرداد 1359 11 شوال 1400 22 اوت 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 1 شهريور 1359 12 شوال 1400 23 اوت 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 2 شهريور 1359 13 شوال 1400 24 اوت 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 3 شهريور 1359 14 شوال 1400 25 اوت 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 4 شهريور 1359 15 شوال 1400 26 اوت 1980؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 5 شهريور 1359 16 شوال 1400 27 اوت 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 6 شهريور 1359 17 شوال 1400 28 اوت 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 7 شهريور 1359 18 شوال 1400 29 اوت 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 8 شهريور 1359 19 شوال 1400 30 اوت 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 9 شهريور 1359 20 شوال 1400 31 اوت 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 10 شهريور 1359 21 شوال 1400 1 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 11 شهريور 1359 22 شوال 1400 2 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 12 شهريور 1359 23 شوال 1400 3 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 13 شهريور 1359 24 شوال 1400 4 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 14 شهريور 1359 25 شوال 1400 5 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 15 شهريور 1359 26 شوال 1400 6 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 16 شهريور 1359 27 شوال 1400 7 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 17 شهريور 1359 28 شوال 1400 8 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 18 شهريور 1359 29 شوال 1400 9 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ چهار‌شنبه 19 شهريور 1359 30 شوال 1400 10 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 20 شهريور 1359 1 ذي‌القعده 1400 11 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 21 شهريور 1359 2 ذي‌القعده 1400 12 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 22 شهريور 1359 3 ذي‌القعده 1400 13 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 23 شهريور 1359 4 ذي‌القعده 1400 14 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ دوشنبه 24 شهريور 1359 5 ذي‌القعده 1400 15 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ سه‌شنبه 25 شهريور 1359 6 ذي‌القعده 1400 16 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 26 شهريور 1359 7 ذي‌القعده 1400 17 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 27 شهريور 1359 8 ذي‌القعده 1400 18 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ جمعه 28 شهريور 1359 9 ذي‌القعده 1400 19 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ شنبه 29 شهريور 1359 10 ذي‌القعده 1400 20 سپتامبر 1980؛ روزشمار جنگ يكشنبه 30 شهريور 1359 11 ذي‌القعده 1400 21 سپتامبر 1980؛ گزارش روزشمار؛ نمايه فهرست راهنماي موضوعي (اعلام)