روزشمار جنگ ایران و عراق: والفجر مقدماتی: دستگیری سران حزب توده و تیرگی روابط ایران و شوروی جلد 23

  • روزشمار جنگ ایران و عراق: والفجر مقدماتی: دستگیری سران حزب توده و تیرگی روابط ایران و شوروی جلد 23
روزشمار جنگ ايران و عراق: والفجر مقدماتي: دستگيري سران حزب توده و تيرگي روابط ايران و شوروي جلد 23
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد دفاع مقدس
عنوان و نام پديدآور : والفجر مقدماتي: دستگيري سران حزب توده و تيرگي روابط ايران و شوروي / عليرضا لطف الله زادگان؛ ويرايش ادبي زهرا گل محمدي، هانيه مرشدي؛ مجري مديريت بررسي هاي تاريخي مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز اسناد دفاع مقدس، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري : ۹۰۶ص. ،[۵]ص.تصوير(رنگي): مصور، نقشه،جدول، عكس.
فروست : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب بيست و سوم.
شابك : ۲۱۰۰۰۰ ريال 978-600-5443-43-1 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه.
يادداشت : نمايه.
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- گاهشماري
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- عمليات والفجر مقدماتي
موضوع : ايران -- تاريخ -- جمهوري اسلامي، ۱۳۵۸- -- گاهشماري
شناسه افزوده : گل محمدي، زهرا، ۱۳۴۴ -، ويراستار
شناسه افزوده : لطف الله زادگان، عليرضا، ۱۳۳۶ - ، ويراستار
شناسه افزوده : مرشدي، هانيه، ويراستار
شناسه افزوده : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ [ج.] ۲۳.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۲/س۲۵ر۹ ۲۳.ج ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۱۵۰۰۵۹
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست روزشمار؛ فهرست راهنماي عكس ها؛ پيش گفتار؛ مقدمه؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 1 دي 1361 6 ربيع الاول 1403 22 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 2 دي 1361 7 ربيع الاول 1403 23 دسامبر1982؛ روزشمار جنگ جمعه 3 دي 1361 8 ربيع الاول 1403 24 دسامبر1982؛ روزشمار جنگ شنبه 4 دي 1361 9 ربيع الاول 1403 25 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ يك شنبه 5 دي 1361 10 ربيع الاول 1403 26 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ دوشنبه 6 دي 1361 11 ربيع الاول 1403 27 دسامبر1982؛ روزشمار جنگ سه شنبه 7 دي 1361 12 ربيع الاول 1403 28 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 8 دي 1361 13 ربيع الاول 1403 29 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 9 دي 1361 14 ربيع الاول 1403 30 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ جمعه 10 دي 1361 15 ربيع الاول 1403 31 دسامبر 1982؛ روزشمار جنگ شنبه 11 دي 1361 16 ربيع الاول 1403 1 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ يك شنبه 12 دي 1361 17 ربيع الاول 1403 2 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 13 دي 1361 18 ربيع الاول 1403 3 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 14 دي 1361 19 ربيع الاول 1403 4 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 15 دي 1361 20 ربيع الاول 1403 5 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 16 دي 1361 21 ربيع الاول 1403 6 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 17 دي 1361 22 ربيع الاول 1403 7 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 18 دي 1361 23 ربيع الاول 1403 8 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ يك شنبه 19 دي 1361 24 ربيع الاول 1403 9 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 20 دي 1361 25 ربيع الاول 1403 10 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 21 دي 1361 26 بيع الاول 1403 11 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 22 دي 1361 27 ربيع الاول 1403 12 ژانويه 1983؛ روزشمارجنگ پنج شنبه 23 دي 1361 28 ربيع الاول 1403 13 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 24 دي 1361 29 ربيع الاول 1403 14 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 25 دي 1361 30 ربيع الاول 1403 15 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ يك شنبه 26 دي 1361 1 ربيع الثاني 1403 16 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 27 دي 1361 2 ربيع الثاني 1403 17 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 28 دي 1361 3 ربيع الثاني 1403 18 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ چهار شنبه 29 دي 1361 4 ربيع الثاني 1403 19 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 30 دي 1361 5 ربيع الثاني 1403 20 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 1 بهمن 1361 6 ربيع الثاني 1403 21 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 2 بهمن 1361 7 ربيع الثاني 1403 22 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 3 بهمن 1361 8 ربيع الثاني 1403 23 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 4 بهمن 1361 9 ربيع الثاني 1403 24 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 5 بهمن 1361 10 ربيع الثاني 1403 25 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ چهار شنبه 6 بهمن 1361 11 ربيع الثاني 1403 26 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 7 بهمن 1361 2 ربيع الثاني 1403 27 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 8 بهمن 1361 13 ربيع الثاني 1403 28 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 9 بهمن 1361 14 ربيع الثاني 1403 29 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 10 بهمن 1361 15 ربيع الثاني 1403 30 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 11 بهمن 1361 16 ربيع الثاني 1403 31 ژانويه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 12 بهمن 1361 17 ربيع الثاني 1403 1 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 13 بهمن 1361 18 ربيع الثاني 1403 2 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 14 بهمن 1361 19 ربيع الثاني 1403 3 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 15 بهمن 1361 20 ربيع الثاني 1403 4 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 16 بهمن 1361 21 ربيع الثاني 1403 5 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 17 بهمن 1361 22 ربيع الثاني 1403 6 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 18 بهمن 1361 23 ربيع الثاني 1403 7 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 19 بهمن 1361 24 ربيع الثاني 1403 8 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 20 بهمن 1361 25 ربيع الثاني 1403 9 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 21 بهمن 1361 26 ربيع الثاني 1403 10 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 22 بهمن 1361 27 ربيع الثاني 1403 11 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 23 بهمن 1361 28 ربيع الثاني 1403 12 فوريه 1983؛ روزشمارجنگ يكشنبه 24 بهمن 1361 29 ربيع الثاني 1403 13 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 25 بهمن 1361 30 ربيع الثاني 1403 14 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 26 بهمن 1361 1 جمادي الاول 1403 15 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 27 بهمن 1361 2 جمادي الاول 1403 16 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ پنج شنبه 28 بهمن 1361 3 جمادي الاول 1403 17 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 29 بهمن 1361 4 جمادي الاول 1403 18 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 30 بهمن 1361 5 جمادي الاول 1403 19 فوريه 1983؛ گزارش روزشمار فشرده اهم مطالب؛ نمايه فهرست راهنماي موضوعي (اعلام)
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14307
LCC
DSR1602/س25ر9 23.ج 1392
DDC
955/084302
National bibliography numbers
3150059
Cost View
رایگان
ISBN
9786005443431
Year of publication
Book Version
1