روزشمار جنگ ایران و عراق: عملیات والفجر 1: ممانعت ایران از برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد جلد 24

  • روزشمار جنگ ایران و عراق: عملیات والفجر 1: ممانعت ایران از برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد جلد 24
روزشمار جنگ ايران و عراق جلد 24
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
عنوان و نام پديدآور : عمليات والفجر ۱: ممانعت ايران از برگزاري اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امريكا در لبنان ۱ اسفند ۱۳۶۱ تا ۳۱ فروردين ۱۳۶۲/ عليرضا لطف الله زادگان؛ تهيه و نشر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري : ۹۷۶ ص.: مصور، عكس.
فروست : روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب بيست و چهارم.
شابك : ۳۹۰۰۰۰ ريال 978-600-5443-61-5 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
يادداشت : نمايه.
عنوان ديگر : ممانعت ايران از برگزاري اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امريكا در لبنان ۱ اسفند ۱۳۶۱ تا ۳۱ فروردين ۱۳۶۲.
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- گاهشماري
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- عمليات والفجر
شناسه افزوده : لطف الله زادگان، عليرضا، ۱۳۳۶ -
شناسه افزوده : روزشمار جنگ ايران و عراق؛[ج.]۲۴.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۲/س۲۵ر۹ ۲۴.ج ۱۳۹۴
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۹۱۸۵۴۰
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست روزشمار؛ فهرست راهنماي نقشه ها؛ فهرست راهنماي عكس ها؛ پيشگفتار؛ مقدمه؛ روزشمار جنگ يكشنبه 1 اسفند 1361 6 جمادي الاول 1403 20 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 2 اسفند 1361 7 جمادي الاول 1403 21 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 3 اسفند 1361 8 جمادي الاول 1403 22 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 4 اسفند 1361 9 جمادي الاول 1403 23 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 5 اسفند 1361 10 جمادي الاول 1403 24 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 6 اسفند 1361 11 جمادي الاول 1403 25 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 7 اسفند 1361 12 جمادي الاول 1403 26 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 8 اسفند 1361 13 جمادي الاول 1403 27 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 9 اسفند 1361 14 جمادي الاول 1403 28 فوريه 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 10 اسفند 1361 15 جمادي الاول 1403 1 مارس 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 11 اسفند 1361 16 جمادي الاول 1403 2 مارس 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 12 اسفند 1361 17 جمادي الاول 1403 3 مارس 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 13 اسفند 1361 18 جمادي الاول 1403 4 مارس 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 14 اسفند 1361 19 جمادي الاول 1403 5 مارس 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 15 اسفند 1361 20 جمادي الاول 1403 6 مارس 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 16 اسفند 1361 21 جمادي الاول 1403 7 مارس 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 17 اسفند 1361 22 جمادي الاول 1403 8 مارس 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 18 اسفند 1361 23 جمادي الاول 1403 9 مارس 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 19 اسفند 1361 24 جمادي الاول 1403 10 مارس 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 20 اسفند 1361 25 جمادي الاول 1403 11 مارس 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 21 اسفند 1361 26 جمادي الاول 1403 12 مارس 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 22 اسفند 1361 27 جمادي الاول 1403 13 مارس 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 23 اسفند 1361 28 جمادي الاول 1403 14 مارس 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 24 اسفند 1361 29 جمادي الاول 1403 15 مارس 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 25 اسفند 1361 1 جمادي الثاني 1403 16 مارس 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 26 اسفند 1361 2 جمادي الثاني 1403 17 مارس 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 27 اسفند 1361 3 جمادي الثاني 1403 18 مارس 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 28 اسفند 1361 4 جمادي الثاني 1403 19 مارس 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 29 اسفند 1361 5 جمادي الثاني 1403 20 مارس 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 1 فروردين 1362 6 جمادي الثاني 1403 21 مارس 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 2 فروردين 1362 7 جمادي الثاني 1403 22 مارس 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 3 فروردين 1362 8 جماد ي الثاني 1403 23 مارس 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 4 فروردين 1362 9 جمادي الثاني 1403 24 مارس 1983؛ روزشمار جنگ جمعه5 فروردين 1362 10 جمادي الثاني 1403 25 مارس 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 6 فروردين 1362 11 جمادي الثاني 1403 26 مارس 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 7 فروردين 1362 12 جمادي الثاني 1403 27 مارس 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 8 فروردين 1362 13 جمادي الثاني 1403 28 مارس 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 9 فروردين 1362 14 جمادي الثاني 1403 29 مارس 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 10 فروردين 1362 15 جمادي الثاني 1403 30 مارس 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 11 فروردين 1362 16 جمادي الثاني 1403 31 مارس 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 12 فروردين 1362 17 جمادي الثاني 1403 1 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 13 فروردين 1362 18 جمادي الثاني 1403 2 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 14 فروردين 1362 19 جمادي الثاني 1403 3 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 15 فروردين 1362 20 جمادي الثاني 1403 4 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 16 فروردين 1362 21 جمادي الثاني 1403 5 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 17 فروردين 1362 22 جمادي الثاني 1403 6 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 18 فروردين 1362 23 جمادي الثاني1403 7 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 19 فروردين 1362 24 جمادي الثاني1403 8 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 20 فروردين 1362 25 جمادي الثاني 1403 9 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 21 فروردين 1362 26 جمادي الثاني 1403 10 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 22 فروردين 1362 27 جمادي الثاني 1403 11 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 23 فروردين 1362 28 جمادي الثاني 1403 12 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 24 فروردين 1362 29 جمادي الثاني 1403 13 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 25 فروردين 1362 30 جمادي الثاني 1403 14 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ جمعه 26 فروردين 1362 1 رجب 1403 15 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ شنبه 27 فروردين 1362 2 رجب 1403 16 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ يكشنبه 28 فروردين 1362 3 رجب 1403 17 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ دوشنبه 29 فروردين 1362 4 رجب 1403 18 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ سه شنبه 30 فروردين 1362 5 رجب 1403 19 آوريل 1983؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 31 فروردين 1362 6 رجب 1403 20 آوريل 1983؛ گزارش روزشمار فشرده اهم مطالب؛ نمايه فهرست راهنماي موضوعي (اعلام)
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14309
LCC
DSR1602/س25ر9 24.ج 1394
DDC
955/084302
National bibliography numbers
3918540
Cost View
رایگان
ISBN
9786005443615
Year of publication
Book Version
1