احکام آژانس تلفنی

  • احکام آژانس تلفنی
احكام آژانس تلفني
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كوهي، مصطفي، ۱۳۴۸ -
عنوان و نام پديدآور : احكام آژانس تلفني/ مصطفي كوهي؛ ويراستار ابوالفضل علي دوست؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهي از منكر، پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري : ۱۲۰ ص..س م۱۹/۵×۱۱ ؛
فروست : فقه و زندگي؛ ۲۶.
شابك : ۲۵۰۰۰ ريال: 978-600-6612669
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۱۶ - ۱۱۸؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : رانندگي (فقه)
موضوع : ‪Automobile driving (Islamic law)
موضوع : رانندگي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : Automobile driving‪ -- Religious aspects -- Islam
موضوع : رانندگان -- اخلاق حرفه اي
موضوع : Automobile drivers -- Professional ethics
موضوع : فتوا هاي شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : Fatwas, Shiites -- 20th century
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره : BP۱۹۸/۶ /ر۲۴ ك۹ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۴۲۵۷۳۰۹
به سفارش: ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ فصل اول: تعريف و اهميت تاكسي تلفني؛ فصل دوم: حمل و نقل در قران كريم و روايات؛ فصل سوم: فقه آژانس تلفني؛ فصل چهارم: آيين نامه اجرايي و ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب تاكسي تلفني؛ فصل پنجم: منشور اخلاقي سازمان تاكسيراني؛ فهرست منابع؛ آدرس دفاتر مراجع تقليد
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14634
LCC
BP198/6 /ر24 ک9 1395
DDC
297/379
National bibliography numbers
4257309
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612669
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1