عقل و ادب ادامه ی انقلاب اسلامی در این تاریخ

  • عقل و ادب ادامه ی انقلاب اسلامی در این تاریخ
عقل و ادب ادامه ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ
مشخصات كتاب:
سرشناسه:طاهرزاده، اصغر، ۱۳۳۰ -
عنوان و نام پديدآور:عقل و ادب ادامه ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ/ اصغر طاهرزاده؛ ويراستار گروه فرهنگي الميزان.
مشخصات نشر:اصفهان: لب الميزان، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري:۴۶۳ ص.
شابك:۱۵۰۰۰۰ ريال 978-964-2609581 :
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
يادداشت:كتابنامه: ص. ۴۵۹ - ۴۶۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷
موضوع:Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979
موضوع:ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷ -- علل
موضوع:Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979 -- Causes
شناسه افزوده:گروه فرهنگي الميزان
رده بندي كنگره:DSR۱۵۵۳/ط۲ع۷ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي:۹۵۵/۰۸۳
شماره كتابشناسي ملي:۴۲۲۱۷۶۶
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ مقدمه ي مؤلف؛ نظر به حضور تاريخي زعماي دين؛ امام خميني«رضوان اللّه تعالي عليه» و مبارك ترين نگاه در دنياي معاصر؛ جدال عقل و قلب در نظر به انقلاب اسلامي؛ حقيقت دوران ما و جايگاه افكار و افراد در آن؛ چگونه تفكر به تاريخ ما برمي گردد؛ جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و جريانات سياسي، در آينده؛ راهي به سوي بلوغ انقلاب اسلامي؛ انقلاب اسلامي و حضور در عوالِم گوناگون هستي؛ چگونگي حضور تاريخي كانون هاي فرهنگي در انقلاب اسلامي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14756
LCC
DSR1553/ط2ع7 1395
DDC
955/083
National bibliography numbers
4221766
Cost View
رایگان
ISBN
9789649581260
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1