احکام و آداب رانندگان

  • احکام و آداب رانندگان
احكام و آداب رانندگان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني، روح الله، ۱۳۵۶ -
عنوان و نام پديدآور:احكام و آداب رانندگان/ روح الله سبحاني و محمدرضا ياوري؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهي از منكر، پژوهكشده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر:قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري:۱۲۰ ص.: مصور؛ ۵/۱۰×۵/۱۹ س م.
فروست:فقه و زندگي؛ ۴۶.
شابك:۲۵۰۰۰ ريال 978-600-6612-52-2 :
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
يادداشت:كتابنامه: ص. [۱۱۶] - ۱۲۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:رانندگي (فقه)
موضوع:مسافرت (فقه)
موضوع:رانندگان -- اخلاق حرفه اي
موضوع:فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده:ياوري، محمدرضا، ۱۳۵۳ -
شناسه افزوده:ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره:BP۱۹۸/۶ /ر۲۴ س۲ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي:۲۹۷/۳۷۹
شماره كتابشناسي ملي: ۴۱۱۹۹۸۲
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ فصل اول كليات؛ فصل دوم: اهميت سفر؛ فصل سوم:قوانين حمل و نقل؛ فصل چهارم: رانندگان و مشاغل مرتبط؛ فصل پنجم: عفاف و حجاب؛ فصل ششم: خاطرات؛ فصل هفتم: رانندگان شهيد و ايثارگر؛ فصل هشتم: اشعار؛ فهرست منابع
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14766
LCC
/ر24 س2 1395
DDC
297/379
National bibliography numbers
4119982
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612522
Year of publication
Book Version
1