احکام کیف و کفش و چرم

  • احکام کیف و کفش و چرم
احكام كيف و كفش و چرم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : اميني، محمدابراهيم، ۱۳۵۸ -
عنوان و نام پديدآور : احكام كيف و كفش و چرم/ محمد ابراهيم اميني، الياس صالحي؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهي از منكر، پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري : ۱۴۴ص.
فروست : فقه و زندگي؛ ۲۳.
شابك : ۳۳۰۰۰۰ ريال: 978-600-6612-68-3
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۳۹- ۱۴۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : چرم (فقه)
موضوع : ‪Leather (Islamic law)
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.
موضوع : فتوا هاي شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : Fatwas, Shiites -- 20th century
موضوع : چرم -- صنعت و تجارت
موضوع : Leather industry and trade
موضوع : كيف و كيف دوزي
موضوع : Bags
موضوع : كفش ها
موضوع : Shoes
موضوع : چرمينه
موضوع : Leather goods
شناسه افزوده : صالحي، الياس، ۱۳۵۸ -
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره : BP۱۹۸/۶ /چ۴ الف۸ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۴۲۷۲۳۷۹
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ مقدمه؛ فصل اول :كليات و پيشينه چرم، كيف و كفش؛ فصل دوم :توليد كنندگان چرم، كيف و كفش؛ فصل سوم :احكام خريد و فروش كيف و كفش؛ فصل چهارم :مصرف كنندگان كيف و كفش؛ منابع؛ منابع اينترنتي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14775
LCC
BP198/6 /چ4 الف8 1395
DDC
297/379
National bibliography numbers
4272379
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612683
Year of publication
Book Version
1