الآداب الاسلاميه

  • الآداب الاسلاميه
الآداب الاسلامیه
عنوان و نام پدیدآور:الآداب الاسلامیه/ لجنه التالیف فی جامعه المصطفی (ص) العالمیه.
مشخصات نشر:قم: مرکز المصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، ۱۴۳۷ ق.= ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری:۲ ج.
فروست:مرکزالمصطفی (ص) العالمی للدراسات والتحقیق؛ ۶۴۴.
شابک:۱۳۰۰۰۰ ریال: ج.۱ 978-964-195-808-6 : ؛ ۱۲۰۰۰۰ ریال: ج.۲ 978-964-195-809-3 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:چاپ پنجم.
یادداشت:ج.۲ (چاپ پنجم: ۱۴۳۷ ق. = ۱۳۹۵).
یادداشت:فروست چاپ قبلی: مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق؛ ۸۵، ۸۶.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:قرآن -- اخلاق
موضوع:Qur'an -- Ethics
موضوع:اخلاق اسلامی
موضوع:Islamic ethics
شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة
شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
شناسه افزوده:Almustafa International University‪Almustafa International Translation and Publication center
رده بندی کنگره:BP۲۴۷/۸/آ۴۲۵ ۱۳۹۵
رده بندی دیویی:۲۹۷/۶۱
شماره کتابشناسی ملی:۴۸۹۷۵۱۷
ص :1

هذا الكتاب ...:

اشارة؛ الجزء الأول؛ الجزء الثانی
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
3
Digital number
14958
LCC
BP247/8/آ425 1395
DDC
297/61
National bibliography numbers
4897517
Cost View
رایگان
ISBN
97819641958086
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1