آسیب شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه های سیدحسین نصر محبوب

  • آسیب شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه های سیدحسین نصر
آسيب شناسي تمدن اسلامي مبتني بر انديشه هاي سيدحسين نصر
مشخصات كتاب:
سرشناسه: عالمي، عليرضا، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور: آسيب شناسي تمدن اسلامي مبتني بر انديشه هاي سيدحسين نصر/ مولف علي رضا عالمي.
مشخصات نشر: قم: مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله، 1389.
مشخصات ظاهري: 208 صفحه.
شابك: 7-179-195-946-978
يادداشت: كتابنامه.
موضوع: نصر، حسين، 1312 -- نظريه درباره تمدن اسلامي
موضوع: نصر، حسين، 1312 -- نقد و تفسير؛ تمدن اسلامي
شناسه افزوده: جامعة المصطفي صلي الله عليه و آله العالمية. مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله
رده بندي كنگره: 1389 2 ع 8 ت/ 1487 BBR
رده بندي ديويي: 189/1
شماره كتابشناسي ملي: 2052384
آسيب شناسي تمدن اسلامي مبتني بر انديشه هاي سيد حسين نصر
مؤلف: سيد علي رضا عالمي
چاپ اول: 1389 ش/ 1431 ق
ناشر: مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله
صفحه آرايي: سيد محسن عمادي مجد
چاپ: توحيد قيمت: 26000 ريال شمارگان: 2000
حق چاپ براي ناشر محفوظ است.
مراكز پخش:
قم، چهارراه شهدا، خيابان حجتيه، فروشگاه مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله. تلفكس: 02517730517
قم، بلوار محمدامين، سه راه سالاريه، فروشگاه مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله. تلفن: 02512133106 - فكس: 02512133146
www.miup.ir, www.eshop.miup.ir E-mail: admin@miup.ir, root@miup.ir
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ فهرست؛ پيش گفتار؛ مقدمه؛ 1: كليات؛ 2: ره يافت نصر به تمدن اسلامي؛ 3: آسيب هاي درون تمدني؛ 4: آسيب هاي برون تمدني؛ فهرست منابع و مآخذ