داستان های قرآن

  • داستان های قرآن
داستان هاي قرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:داستان هاي قرآن/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
يادداشت : كتابنامه : ص . [3۸۲] - 3۹۰.
موضوع : قرآن -- تحقيق
موضوع : قرآن -- اخلاق
موضوع : قرآن -- قصه ها -- نقد و تفسير
عناوين اصلي كتاب شامل:
1- حضرت آدم (ع)؛ 2- حضرت ادريس (ع)؛ 3- حضرت نوح (ع)؛ 4- حضرت هود (ع)؛ 5- حضرت صالح (ع)؛ 6- حضرت ابراهيم (ع)؛ 7- حضرت اسماعيل و حضرت اسحاق (ع)؛ 8- حضرت لوط (ع)؛ 9- حضرت يعقوب (ع)؛ 10- حضرت يوسف (ع)؛ 11- حضرت ايّوب (ع)؛ 12- حضرت ذى الكفل (ع)؛ 13- حضرت شعيب (ع)؛ 14- حضرت موسى (ع)؛ 15- حضرت هارون برادر حضرت موسى (ع)؛ 16- اشموئيل و طالوت و جالوت؛ 17- حضرت داود (ع)؛ 18- حضرت سليمان بن داود (ع)؛ 19- حضرت يونس (ع)؛ 20- حضرت الياس (ع)؛ 21- حضرت اليسع (ع)؛ 22- حضرت عزير (ع)؛ 23- حضرت خضر (ع)؛ 24- حضرت زكريا (ع)؛ 25- حضرت يحيى (ع)؛ 26- حضرت عيسى (ع)؛ 27- دحضرت محمد (ص)؛ 28- حضرت لقمان (ع)؛ 29- داستان اصحاب كهف؛ 30- داستان اصحاب رقيم؛ 31- داستان ذوالقرنين؛ 32- داستان اصحاب رسّ؛ 33- داستان هاروت و ماروت
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2666
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2