فرهنگ لغت آلمانی به فارسی

  • فرهنگ لغت آلمانی به فارسی
فرهنگ لغت آلماني به فارسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت آلماني به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.
موضوع : آلماني -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.
موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- آلماني
عناوين اصلي كتاب شامل:
A؛ B؛ C؛ D؛ E؛ F؛ G؛ H؛ I؛ J؛ K؛ L؛ M؛ N؛ O؛ P؛ Q؛ R؛ S؛ T؛ U؛ V؛ W؛ X؛ Y؛ Z
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2953
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2