قوانین بین الملل ( قوانین و مقررات کشور )

  • قوانین بین الملل ( قوانین و مقررات کشور )
قوانين بين الملل ( قوانين و مقررات كشور )
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:قوانين بين الملل ( قوانين و مقررات كشور )/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:قوانين و مقررات
عناوين اصلي كتاب شامل:
قوانين بين الملل
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3241
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
2