آیینه زیبایی ها: شناخت شناسی مهدویت

  • آیینه زیبایی ها: شناخت شناسی مهدویت
آيينه ي زيبايي ها
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: آيينه ي زيبايي ها
همراه با مقاله هاي چشم خدا مي بيند، مهدويت و اطلاع رساني با كه بگويم..؟‮‮‬/ محمود بحرالعلوم ميردامادي
تهيه و تنظيم مركز جهاني تخصصي حضرت ولي عصر (عج)
مشخصات نشر: قم: بهار قلوب، ۱۳۸۴.‮‬
مشخصات ظاهري: ۸۸ ص.‮‬
فروست: سلسله مقالات شناخت شناسي مهدويت ‮‬ ۲.‮‬
شابك: ۶۰۰۰ ريال‮‬‭‮‬ ‬‭964-93610-9-5:؛ ۵۰۰۰ ريال (چاپ سوم)
يادداشت: چاپ دوم.
يادداشت: كتابنامه. مندرجات: ص. [۷]- ۳۶. آيينه ي
زيبايي ها‮‬ - ص. [۳۷]- ۵۴. چشم خدا مي بيند‮‬ - ص. [۵۵]-
۷۱. مهدويت و اطلاع رساني‮‬ - ص. [۷۳]- ۸۷. با كه بگويم؟!
موضوع: محمدبن حسن (عج) ‬‬، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. مقاله ها و خطابه ها
موضوع: مهدويت-- انتظار-- مقاله ها و خطابه ها
رده بندي كنگره: ‬‭BP۲۲۴/۴‮‬‭‮‬ ‭/م ۹۳آ۹‮‬ ‬‭‮‬
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۴۶۲‮‬
شماره كتابشناسي ملي: ‭م ۸۴-۳۵۹۷۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدّمه؛ 1 - آيينه ي زيبايي ها؛ 2 - «چشم خدا» مي بيند؛ 3 - مهدويت و اطلاع رساني؛ 4 - … با كه و براي كه بگويم؟!!؛ پي نوشت ها:
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3326
LCC
BP224/4‮ ‮ /م 93آ9‮ ‮
DDC
297/462‮
National bibliography numbers
م 84-35972
Cost View
رایگان
ISBN
9649361095
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
2