مدیریت بانکداری

  • مدیریت بانکداری
مديريت بانكداري
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت بانكداري/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - بانكداري

عناوين اصلي كتاب شامل:
در جا زدن دولت الكترونيك در ايران؛ تعريف ATM؛ ساختار سازماني بانك در مسير تحول؛ سرنوشت بانك هادر گرو فيل كيفيت؛ نقش مثلث بانك، مشاور و مجري در برون سپاري سيستم بانكي؛ بانكداري الكترونيكي زير ساخت تجارت نوين؛ شناسنامه بانكداري اسلامي در جهان؛ درآمدي بر قرارداد استصناع؛ مباني فقهي و حقوقي بانكداري اسلامي؛ بانكداري سوئيس؛ مديريت ريسك اصول بانكداري الكترونيك؛ شعب بانك در سال نود؛ كارت هاي بانكي سرگردان؛ اعتبار اسنادي LC چيست؛ فاجعه صندوق هاي وام و پس انداز؛ مديريت دولتي بر بانك هاي خصوصي؛ خصوصي سازي شعب بانك ها از نظريه پردازي تا واقعيت؛ چالش هاي پيش روي نظام بانكي؛ روشهاي موثر در مديريت نقدينگي بانكها؛ مديريت نقدينگي يا مديريت استرس در بانك ها؛ بازاريابي، علمي عملي و عملي علمي براي بانك ها؛ ضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي؛ چگونه بانك ها را خلوت كنيم؛ اصول مديريت و كاربرد آن در بانك ها؛ بانك،بازاريابي و مزيت رقابتي؛ سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران؛ شناسنامه بانكداري اسلامي در جهان؛ ارزيابي سپرده ي بانكي وپيشنهاد سپرده جديد؛ ضرورت استقلال بانك مركزي؛ بررسي تأثير حسابداري عمليات بانكي؛ تأثير بانك ها بر روي ميزان نقدينگي؛ جهاد اقتصادي و ده اصل مغفول در بانكداري؛ آيا كاري از بانك هاي مركزي ساخته است؛ نهادهاي مالي جهاني و دموكراسي؛ نظام بانكي و عقود ربوي؛ وام بانكي، تأخير عودت، علل و آثار؛ تعزير مالي، رافع ربويت جريمه بانكها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4109
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format PDF
Book Version
2