دادن نسبت های ناروا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

  • دادن نسبت های ناروا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
دادن نسبتهاي ناروا به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم
مشخصات كتاب:
نوع: مقاله
پديدآور: جعفريان، رسول1343-
عنوان و شرح مسئوليت: دادن نسبتهاي ناروا به پيامبر [منبع الكترونيكي] / رسول جعفريان
توصيف ظاهري: 1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (5 بايگاني: 20.9KB)
موضوع: محمد (ص)، پيامبر اسلام
كتاب آيات شيطاني
توهين
اهانت به مقدسات
غرانيق
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ درست دانستن آيات شيطاني؛ انكار حكومت پيامبر در مدينه؛ جهاد رسول همان غارتهاي جاهلي؛ موارد ديگر