دانستنی های نهج البلاغه

  • دانستنی های نهج البلاغه
دانستنيهاي نهج البلاغه
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي نهج البلاغه/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
موضوع : علي بن ابي طالب (ع )، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . نهج البلاغه -- دانستنيها
موضوع : علي بن ابي طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق .
عناوين اصلي كتاب شامل:
موضوعي؛ خطبه ها؛ نامه ها؛ كلمات قصار