ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین

  • ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین
ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين
مشخصات كتاب:
سرشناسه : طبسي، نجم الدين، - ۱۳۳۴
عنوان و نام پديدآور : ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين/ تاليف نجم الدين طبسي؛ مترجم محمدحسين شيرازي
مشخصات نشر : قم : دليل ما، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۱۵۱ ص.
فروست : سلسه درسهايي از فقه مقارن؛ ۱.
شابك : ۳۰۰۰۰ ريال 978-964-397-115-1 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا (چاپ دوم)
يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴ (فيپا).
يادداشت : چاپ دوم.
موضوع : متعه
موضوع : زناشويي (اسلام)
شناسه افزوده : اجرايي، محمدحسين ، مترجم
رده بندي كنگره : BP۱۸۹/۴ /ط۲الف۴ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۶
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۴-۱۰۴۱۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ مقدمۀ مترجم؛ مقدمه نويسنده؛ فصل اوّل: صحابي اي كه متعه را حلال شمرده و احياناً به آن عمل كرده اند:؛ فصل دوم تابعين و فقها؛ چند نكته و چند شبهه؛ كتابنامه؛ منابع و مآخذ؛ آثار منتشر شده از مؤلف؛ آثار خطي و چاپ نشده از مؤلف