ارغنون آسمانی، جستاری در قرآن، عرفان و تفاسیر عرفانی

معرفى کتاب

ارغنون آسمانى نوشته دكتر عبدالوهاب شاهرودى اثرى است به زبان فارسى كه به عرضۀ برخى از جنبه‌هاى زيبايى‌شناسى قرآن و انعكاس آن در عرفان و بالعكس پرداخته است.

اين اثر منعكس‌كنندۀ مفهوم تفسير،عرفان و سير تاريخ و تحول آنها و بررسى يكى از روش‌هاى بزرگ تفسيرى قرآن كريم است.نويسنده در اين کتاب ابتدا به تعريف تفسير پرداخته و با تمثيل‌هاى گوناگون از مثنوى مولوى،معناى عرفانى تفسير،از مفهوم ظاهرى-و رايج تاريخى-آن را بازشناسانده است.

در ادامه تاريخ تفسير از عصر پيامبر اكرم(صلى اللّه عليه و آله و سلم) تا صحابه و تابعين به بحث كشيده شده است.پديدآيى رأى در تفسير و علل آن،جريانهاى بزرگ در تفسيرگزارى مسلمين و يادكرد نمونه‌هاى عمده در هر روش و..از جمله مباحثى است كه در اين کتاب بدان پرداخته مى‌شود.در جايى ديگر از کتاب،ضمن تعريف عرفان و بيان اصول عملى و نظرى آن،موضوعاتى همچون عرفان و قرآن،عرفان و انسان،عرفان و جهان،عرفان و زبان،عرفان و تمثيل و عرفان و تأويل و... عرضه گرديده است كه هركدام پژوهشى بزرگ و مستقل را دربرمى‌گيرند و يادكرد آنها بدان جهت است كه تا ديدگاه عارفان در اين موضوعات-كه از اساسى‌ترين مباحث در زمينۀ عرفان و قرآن به شمار مى‌روند-روشن نشود فهم تفاسير عرفانى،به طور كامل،امكان‌پذير نيست زيرا ديدگاه عارفان و قرائت آنان در اين زمينه‌ها،همه و همه دربرداشت و فهم آنان از کتاب پروردگار رخ مى‌نمايد.نويسنده در فرازى ديگر از کتاب،ضمن يادكرد ريشه‌ها و زمينه‌ها در تفاسير عرفانى،به عرضه آنها پرداخته و آن‌گاه-براى نمونه-تنها پنج تفسير نامدار عرفانى را به‌گونه‌اى مشروح معرفى مى‌كند.در ادامه هم به عرضه و بررسى مختصر تفاسير عرفانى، در پويۀ تاريخ ايران اسلامى و براساس تقدم تاريخى از قرن دوم تا چهاردهم هجرى و يادكرد برگه‌هايى از آنها پرداخته شده است.

ساختار کتاب

کتاب داراى دو مقدمه و هشت فصل عمده است كه هر فصل نيز داراى بخش‌هايى است.در پايان هم کتابشناسى برخى منابع عمده در موضوع موردنظر آمده است.مقدمه اول به:سخنى در آغاز،موضوع و محتوا،پوزش از كاستى‌ها و ياد و سپاس مى‌پردازد.

فصل اول:«تعريف تفسير»بخشهايى چون:جايگاه تفسير،واژۀ تفسير،نگاهى نو به مفهوم تفسير،قرآن،جهان و انسان،تفسير و تسفير،حقيقت تفسير در تمثيل،تفسير، سفرى باطنى و تفاسير ظاهرى در تمثيل را دربرمى‌گيرد.

فصل دوم:«تاريخ تفسير»شامل بخشهايى چون:پيامبر اكرم(ص)و تفسير،صحابيان و تفسير،مصادر تفسيرى صحابه،صحابيان نامدار در تفسير،ويژگى‌هاى تفسير در عصر صحابه، تابعين و تفسير،روش‌هاى عمده در تفسير و عصر تدوين در تفسير مى‌شود.

فصل سوم:«عرفان و قرآن»عناوينى چون:تعريف عرفان،اصول عرفان و مبانى عرفا در تفسير را دربرمى‌گيرد.

فصل چهارم:«تفاسير عرفانى»شامل بخشهاى ذيل مى‌باشد:ريشه‌ها و زمينه‌ها،تفاسير عرفانى(تك‌آيه)،تفاسير عرفانى(تك سوره)و تفسيرهاى عرفانى(كامل)كه به معرفى تفاسيرى چون لطائف الاشارات،كشف الاسرار،عرائس البيان،غرائب القرآن و روح البيان مى‌پردازد.

در ابتداى فصل پنجم مقدمه‌اى نسبتا مبسوط در مورد تفاسير عرفانى عرضه شده است.اين مقدمه عناوين ذيل ر دربردارد:تفسير و ميراث عرفا،تفاسير عرفانى و ديدگاهها و...

فصل پنجم:«تفاسير قرن دوم تا هفتم»به بررسى تفاسيرى چون:تفسير الحقائق،تفسيرالقرآن العظيم،لطائف الاشارات،مشكاة الانوار،بحر المحبة،كشف الاسرار و...مى‌پردازد.

فصل ششم:«تفاسير قرن هفتم تا دهم»تفاسيرى چون:عرائس البيان،رحمة من الرحمن،تأويلات نجمية،اعجاز البيان،غرائب القرآن و...را معرفى مى‌كند.

فصل هفتم:«تفاسير قرن دهم تا سيزدهم»به معرفى تفاسيرى چون:حدائق الحقائق،جواهرالتفسير،مواهب عليه،تحفة الفتى،تفاسير ملاصدرا و...مى‌پردازد.

فصل هشتم:«تفاسير قرن سيزدهم تا پانزدهم»به بررسى و معرفى تفاسيرى چون:تفسير منظوم، تفسير روح المعانى،بيان السعادة،اسرار العشق و تفسير سورۀ حمد اختصاص يافته است.

بخش«کتاب‌شناسى‌ها»هم در پنج قسمت ذيل تنظيم شده است:پژوهش‌ها در علوم قرآنى،آثار در روش‌هاى تفصيلى،روش تفاسير نامدار،نگاشته‌ها در نقد تصوف و نگاشته‌ها در متون عرفاني. در قسمت«نمايه‌ها»هم نمايه آيات قرآنى،نمايه احاديث شريف،نمايه کتاب‌ها، افراد،مكانها و...و نيز کتابنامه کتاب آمده است.فهرست مطالب کتاب در ابتداى آن درج شده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

خواندن 360 دفعه

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.