3- بهره وریRSS

درج کتاب شما

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت منابع انسانی/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - منابع انسانی عناوین اصلی کتاب شامل: رویکرد تی.ئی.ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی؛ چالش ها و مزایای نیروهای جوان کار؛ شرحی بر حقوق و دستمزد در قانون کار؛ جامعه پذیری کارکنان؛ تدوین بودجه عملیاتی نیروی انسانی در فضای بنگاه اقتصادی؛ استعفا؛ بهره وری کارکنان علمی و چالش مدیریت امروز؛ نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهبردهای مدیریت منابع انسانی؛ دانشگاههای سازمانی؛ کارکنان توانمند؛ سازماندهی سرمایه های فکری؛ بررسی سیستم ها در رویه جذب و گزینش کارکنان؛ تاثیرعوامل ساختاری سازمان بربهره وری نیروی انسانی؛ نیروی انسانی ناب؛ دلایل درخواست بازنشستگی پیش از موعد؛ بررسی تأثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان؛ عوامل مؤثر بر رضایت مندی زنان شاغل؛ عوامل موثر بر تمایل ترک شغل کارکنان؛ جانشین پروری؛ کلید نجات در بحران استعدادها؛ مدیریت ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت کمال و بالندگی سازمان

مدیریت کمال و بالندگی سازمان مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت کمال و بالندگی سازمان / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - سازمان عناوین اصلی کتاب شامل: مدل اروپایی تعالی سازمانی، چرا؛ مدیریت کیفیت؛ مدل تعالی سازمانی؛ تعالی سازمانی، از دیدگاه مولانا؛ بالندگی ،نیاز مبرم تحول نظام ارایه خدمات سلامت؛ تعالی سازمانی و بهره وری؛ تعریف بالندگی سازمان بلوغ وچابکی سازمان؛ محاسبات ابری در توسعه سازمانی؛ هستی شناسی بهبود در سازمان؛ نوآوری ناپیوسته در سازمانهای پیشرو؛ روانشناسی کمال؛ بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن؛ نیچه و ضدیت با اخلاق و کمالات انسانی؛ واضع نظریه کمال عرضی و طولی؛ مقایسه سرمایه روانشناختی باسرمایه های سازمانی؛ ضرورت تدوین الگوی پیشرفت؛ نقش رهبری در کمال سازمانی و پنج سبک رهبری اخلاقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت و تصمیم گیری

مدیریت و تصمیم گیری مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت و تصمیم گیری / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تصمیم گیری عناوین اصلی کتاب شامل: دانش تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی؛ شهامت مدیران در تصمیم گیری؛ نتیجه یک تحقیق در مورد تصمیم گیری؛ تصمیم گیری و مدیریت علوی؛ تصمیم گیری؛ رویکردها و تکنیک ها؛ شبیه سازی در تصمیم گیریهای مدیریتی؛ نتیجه یک تحقیق در مورد تصمیم گیری؛ مبانی تصمیم گیری؛ کدام هدف مهمتر است؛ قدرت تصمیم گیری؛ سهم زنان در تصمیم گیری های بین المللی؛ رهیافت تصمیم گیری در منظر امام خمینی؛ سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی؛ هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی؛ تصمیم گیری سازمانی؛ مشکلات تصمیم گیری در سازمانها؛ برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران؛ تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت عمیق؛ دامهای پنهان در تصمیم گیری ؛ تصمیم گیری در مورد تامین منابع از بیرون؛ شبیه سازی؛ کمک مدیران در تصمیم گیری؛ تصمیم گیری حکیمانه
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت عملکرد / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - عملکرد عناوین اصلی کتاب شامل: شاخصهای عملکرد مدیران؛ سطوح مختلف مدیریت؛ شاخص های هشت گانه ارزیابی عملکرد؛ شاخص های عملکرد کلیدی؛ ارزیابی عملکرد؛ ارزیابی عملکرد کارکنان؛ ارزیابی عملکرد دستگا های اجرایی؛ بررسی تأثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان؛ مفاهیم مبهم بهره وری و عملکرد؛ سه وجهی کردن مدیریت عملکرد اثر بخش؛ حسابرسی عملکرد و عملیاتی؛ حسابرسی عملکرد؛ حسابرسی عملکرد مدیریت؛ اندازه گیری عملکرد سازمانها با مدل تعالی کانجی؛ مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی؛ ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان؛ دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد؛ اندازه گیری عملکرد، بایدها و نبایدها؛ نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن؛ استراتژی تولید و عملیات مبتنی بر زمان؛ سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد؛ ده تصدی مدیریت عملکرد؛ سیستم های کاری با عملکرد بالا؛ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت بهره وری/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - بهره وری عناوین اصلی کتاب شامل: بهره وری کارکنان علمی و چالش مدیریت امروز؛ تاثیرعوامل ساختاری سازمان بربهره وری نیروی انسانی؛ سازماندهی و مشارکت سازمانی،بهره وری؛ دستیابی به تعالی در کیفیت و بهره وری؛ کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری؛ عوامل موثر بر بهره وری کارکنان شرکت تولید گاز؛ مفاهیم مبهم بهره وری و عملکرد؛ بازنگری در بهره وری؛ راه کار های افزایش بهره وری؛ بررسی شاخص های بهره وری؛ سایه سنگین روزمرگی بر بهره وری کارکنان؛ عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی؛ بهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمان ها؛ چرخه مدیریت بهبود بهره وری؛ خصوصیات مدیریت بهره وری فراگیر؛ رضایت شغلی و بهره وری؛ اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی؛ بهره وری در پرتو سیاست های کلان؛ عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی؛ افزایش بهره وری؛ افزایش بهره ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت تحول و توسعه

مدیریت تحول و توسعه مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت تحول و توسعه / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تحول و توسعه عناوین اصلی کتاب شامل: جمله ای در مدیریت تحول؛ پژوهش کلید طلایی توسعه و رشد سازمانی؛ روابط عمومی و توسعه؛ ضرورت تحول درمشاوره مدیریت؛ تحول مدیریت در بازار یابی؛ نقش سرمایه اجتماعی در توسعه؛ انگیزش و مدیریت تحول؛ تحول ساختاری یا تحول فرهنگی؛ ادغام تکنولوژیک ;روش نوین تحقیق و توسعه در خلق نوآوری؛ نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه کشاورزی و صنعت؛ نقش اقتصاد بخش تعاون در توسعه پایدار؛ نقش NGO ها و تشکل های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش؛ آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت؛ مشارکت مردمی، توسعه، مدیریت شهری؛ مدیریت و رهبری تحول؛ توسعه پایدار؛ مقایسه هند و ژاپن؛ مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان؛ مدیریت توسعه؛ تحول فکری مدیریت؛ کنش معطوف به قدرت مانع توسعه در کشور؛ رهبری تحول آفرین رویکردی نوین؛ ارتبا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت دولتی

مدیریت دولتی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت دولتی/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - دولتی عناوین اصلی کتاب شامل: مهندسی مجدد در سازمان های دولتی؛ بودجه نویسی در ایران از منظر تاریخ؛ دولت سیار؛ پرقابلیت، پرهزینه؛ نقش گروههای ذی نفوذ در فرایند خط مشی گذاری دولتی؛ تعامل دولت و بخش خصوصی؛ مدیریت دولتی بر بانک های خصوصی؛ تعاونی، کوچک سازی بدنه دولت؛ بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی؛ مدیریت رضایت مندی مراجعان در سازمانهای دولتی؛ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی؛ ابزارهای مدیریت استراتژیک و بخش دولتی؛ راه خروج دولت از اقتصاد؛ فرهنگ اداری و کارکرد انفعالی؛ چالشهای مدیریت دولتی در ایران؛ ضرورت و موانع خصوصی سازی؛ اصول مدیریت دولتی؛ معرفی رشته مدیریت دولتی؛ کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی؛ بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی؛ رویکردنظام پیشنهادها درسازمان های دولتی؛ دولت و مسئولیت اجتماعی؛ منشور شهروندی گامی در بهبود کیفیت خدمات ع ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت و کنترل پروژه / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - کنترل پروژه عناوین اصلی کتاب شامل: مدیریت شهری یا مدیریت پروژه؛ سیستم مدیریت تغییر پروژه؛ اهمیت کاربرد ساختار شکست کار -WBS- در پروژه ها؛ دفاتر مدیریت پروژه؛ طبقه بندی هزینه ها در مدیریت پروژه؛ یک رویکرد تاریخی به مطالعه دفاتر مدیریت پروژه؛ مدیریت پیشبرانه پروژه؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات؛ ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه؛ مدیریت فرآیند های پروژه؛ مدیریت پروژه چیست؟؛ سیستم مدیریت تغییر پروژه.؛ آزمون مدیریت پروژه حرفه ای؛ منشور پروژه؛ تعاریف و کاربردها؛ ارزیابی دوره ای پروژه؛ هرم حمایتی مدیران تازه کار پروژه؛ حوزه های دانش مدیریت پروژه؛ استانداردهای مدیریت پروژه؛ طرح پروژه؛ مدل بلوغ مدیریت پروژه.؛ تاریخچه مدیریت پروژه؛ روشهای اجرائی پروژه ها؛ ایجاد و پیاده سازی یک برنامه پروژه؛ تکنیک های مدیریت پروژه؛ توصیه برای ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت تولید و محصول

مدیریت تولید و محصول مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت تولید و محصول/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تولید و محصول عناوین اصلی کتاب شامل: سیستم تولید چالاک؛ الزامات توسعه مارپیچی محصول؛ تلفیقی جدید برای طراحی محصول؛ مدیریت محصولات جدید،گامی به سوی موفقیت؛ سه نکته مهم برای ترویج یک محصول یا خدمت جدید؛ مدیریت توزیع فیزیکی؛ مدیریت تولید در هزاره ی سوم؛ محصولات؛ مدیریت نام تجاری؛ مدیریت محصولات؛ رئوس موارد اصلی مورد نیاز سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید؛ جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری؛ انواع بسته بندی های موجود؛ جلوگیری از اسراف مواد غذائی با بسته بندی مناسب؛ نوآوری در فعالیت های منبع یابی ساخت و تحویل؛ مزیت رقابتی نمودن تولیدات و خدمات سازمان ها؛ آموزش پویا در سازمان های تولیدی و خدماتی؛ مشاور مدیریت یا مبصر سالن تولید؛ مهندسی عوامل انسانی دربرنامه ریزی تولید؛ مدیریت محصولات نرم افزاری؛ سیاستهایی برای توسعه وسازماندهی تولید؛ نقش ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت تعارض

مدیریت تعارض مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت تعارض/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تعارض عناوین اصلی کتاب شامل: مدیریت تعارض ( تضاد )؛ مدیریت و تعارض سازمانی؛ تعارض قوانین؛ مدیریت تعارض از دیدگاه مدرن،انتقادی و پست مدرن ها؛ مدیریت منابع انسانی و مدیریت تعارض؛ مدیریت تعارض؛ مقاله تخصصی؛ تعارض در سازمان ها؛ تعارض؛ تعارض در سازمان؛ تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی؛ تعارض پدیده ای اجتناب ناپذیر در سازمان ها؛ تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض؛ نظریه ای جدید در مدیریت تعارض؛ تعارض در محیط کاری؛ تعارض و راههای تدافعی در کار گروهی؛ تعارض های فرهنگی و وفاق اجتماعی؛ امام کاظم(ع) و مدیریت پیشگیری از تعارضهای میان افراد؛ تعارض در کار؛ تعارض ارزش های اجتماعی و بحران هویت؛ مدیریت تعارض و نقش آن در بهبود کار گروهی؛ تعارض چیست؟؛ مدیریت تعارض؛ مدیریت تعارض
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت و برنامه ریزی/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - برنامه ریزی عناوین اصلی کتاب شامل: برنامه ریزی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی؛ برنامه ریزی و ایجاد انگیزه در کارها؛ برنامه ریزی در ایران؛ مطالعه تطبیقی مدلهال برنامه ریزی استراتژیک؛ محدودیت های برنامه ریزی فرهنگی؛ فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی برای آن؛ اصول و مبانی برنامه ریزی؛ مبانی حقوقی برنامه ریزی فرهنگی درایران؛ نحوه مدیریت و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف؛ برنامه ریزی بیولوژیک و شگفتی های روح و روان؛ برنامه ریزی برای آینده ، پیش بینی یا آینده نگاری؟؛ هفت نکته درباره هدف گذاری و برنامه ریزی؛ برنامه ریزی و مدیریت زمان در سیره امام خمینی؛ برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون؛ تفاوت برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها؛ ریشه یابی تفکر و برنامه ریزی استراتژیک؛ چرخه پارادایم؛ مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان؛ نقش فنا ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت و مهندسی ارزش

مدیریت و مهندسی ارزش مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت و مهندسی ارزش / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - مهندسی عناوین اصلی کتاب شامل: مهندسی ارزش؛ تغییر از ارزش سازنده گرا به مشتری گرا؛ استراتژی و ارزش؛ ویژگیهای مدیریت ارزش؛ ارزش واقعی خود؛ مهندسی ارزش؛ نقشه برداری جریان ارزش؛ ابزار بهبود فرایند؛ مهندسی ارزش و مدیریت ارزش؛ نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش؛ تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی؛ طرح ریزی جریان ارزش؛ موفقیت در اجرای مهندسی ارزش؛ مهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره وری؛ مدیریت بر پایه ارزش؛ شناخت مهندسی ارزش و برنامه کار آن؛ مؤلفه های اساسی در موفقیت مطالعات مهندسی ارزش؛ مهندسی ارزش رویکردی کارا در طرح های خدماتی؛ واژگان کلیدی در مهندسی ارزش؛ تاریخچه ی مهندسی ارزش؛ تحلیل ارزش یا مهندسی ارزش؛ تکنیک ناب فراموش شده؛ مهندسی ارزش
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت راهبرد و چشم انداز

مدیریت راهبرد و چشم انداز مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت راهبرد و چشم انداز/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - راهبرد عناوین اصلی کتاب شامل: استراتژی جودویی ؛روشی برای غلبه برحریفان قدرتمند؛ نقش مدیریت استراتژیک در ایجاد مشارکت؛ نقش رهبری در تطبیق نظام آموزش با استراتژی های سازمان؛ تفکر استراتژیک زمینه ساز نوآوری؛ کنترل و ارزیابی استراتژیک و عملیاتی؛ مدیریت استراتژی تکنولوژی؛ استراتژی و ارزش؛ روانشناسی مدیریت استراتژیک؛ ارزیابی تطبیقی پروژه های مدیریت استراتژیک؛ تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها؛ ریشه یابی تفکر و برنامه ریزی استراتژیک؛ راهبردهای علمی تحقق سند چشم انداز؛ مفاهیم و استراتژیهای مدیریت؛ دیدگاه پویای برنامه راهبردی؛ دانشگاه سازمانی؛آموزشگاه سازمان؛ پیشرفت وعدالت باالگوی اسلامی ایرانی؛ پیشرفت های اخیر در مدیریت استراتژیک؛ استراتژی اقیانوس آبی؛ زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی؛ تاریخ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت زمان

مدیریت زمان مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت زمان/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - زمان عناوین اصلی کتاب شامل: استراتژی تولید و عملیات مبتنی بر زمان؛ مدیریت زمان در مدیریت بازار؛ آفتی به نام ”جلسه“ در مزرعه مدیریت زمان؛ آیا تا بحال به مدیریت زمان فکر کرده اید؛ برنامه ریزی و مدیریت زمان امام خمینی؛ درکی نوین از ساعت بدن انسان؛ مدیریت زمان؛ خلاصه کتاب مدیریت موفق زمان؛ نقشه های ذهنی مدیران؛ مدیر وقت شناس و هدفمند؛ استفاده مؤثر و اثربخش از زمان؛ جلوتر از زمان حرکت کنید؛ مدیریت زمان در مدیریت بازار.؛ یازده راهکار اصلی در مدیریت زمان؛ مدیریت زمان یا مدیریت شخصی؛ تست مدیریت زمان.؛ مدیریت زمان و کنترل وقت کش ها؛ وجوه مختلف مدیریت زمان؛ مدیریت زمان و اهمیت آن در کتابداری؛ طرح مطالعاتی مدیریت زمان؛ مدیریت زمان در هتل؛ نگاهی کوتاه به مدیریت زمان؛ چهارده روش برای مدیریت زمان؛ مدیریت زمان و داشتن هدف دقیق و روشن؛ دریچه ای بر مدیریت زمان.؛ م ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت هزینه

مدیریت هزینه مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت هزینه / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - هزینه عناوین اصلی کتاب شامل: مدیریت هزینه؛ هفت گام مدیریت هزینه و درآمد؛ نقش مدیریت هزینه در کاهش هزینه ها؛ مدیریت هزینه در شرایط رقابتی، چرا و چگونه؟؛ ضرورت مدیریت هزینه؛ تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه؛ مدیریت درآمد در حمل و نقل ریلی مسافری؛ مدیریت درآمد و بیشینه کردن سود؛ کنکاشی در شیوه مدیریت درآمد نفتی؛ اصلاح الگوی مصرف و لزوم مدیریت هزینه؛ مدیریت صحیح هزینه ها؛ مدیریت هزینه روبات ها در فرایند تولید؛ نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت حمل و نقل/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - حمل و نقل عناوین اصلی کتاب شامل: حمل و نقل؛ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت؛ حمل و نقل کانتینری؛ تاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت؛ نقش و کارکرد سیستم مدیریت حمل و نقل اضطراری؛ زندگی و حمل و نقل در شهر هوشمند؛ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی؛ حمل و نقل ترکیبی، راهی برای ارتقای شبکه های ریلی؛ قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای؛ ITS؛ تاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت؛ تاریخچه راههای تجاری خراسان؛ جی پی اس؛ توسعه حمل و نقل؛ حمل کالا در تجارت الکترونیک ایران؛ شهر سازی و ترافیک؛ ابزاری برای حل مشکلات مدیریت حمل و نقل شهری؛ حوزه های تحقیق و توسعه در حمل و نقل دریایی؛ حمل و نقل هوایی هندوستان؛ معرفی یک سیستم نوین حمل و نقل؛ مدیریت درآمد در حمل و نقل ریلی مسافری؛ زیربنای اساسی برای استقرار اتوبوس های تندرو
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت جهان گردی

مدیریت جهان گردی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت جهان گردی/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - جهان گردی عناوین اصلی کتاب شامل: توریسم صنعت نوین قرن بیست و یکم؛ آسیب شناسی صنعت گردشگری؛ منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی؛ جهانگردی چیست؛ جهانگردی؛ بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری؛ مدیریت هتل داری؛ ساختار روابط عمومی در صنعت هتل داری؛ توریست خوشگذران، حامل زباله های فرهنگی؛ صنعت جهانگردی در جهان؛ منابع انسانی و ابعاد آن در صنعت گردشگری؛ سنجش از دوروسیستمهای اطلاعات جغرافیای در توریسم؛ گردشگری شهری و آثار آن بر سیمای شهر و فضای شهری؛ آموزش جهانگردی؛ دیدگاه دانشجویی برمقوله صنعت گردشگری درکشور؛ اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری؛ گردشگری شهری؛ چشم اندازی برای صنعت گردشگری در کانادا؛ مدیریت مهمانداری؛ صنعت گردشگری و هتل داری؛ جهانگردی در دنیای مجازی به وسیله ناشناس؛ گردشگریِ شهر بهشت؛ نیازمند نگاه ملی؛ ضرورت ها ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت تحول

مدیریت تحول مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت تحول/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تحول عناوین اصلی کتاب شامل: جمله ای در مدیریت تحول؛ پژوهش کلید طلایی توسعه و رشد سازمانی؛ روابط عمومی و توسعه؛ ضرورت تحول درمشاوره مدیریت؛ تحول مدیریت در بازار یابی؛ نقش سرمایه اجتماعی در توسعه؛ انگیزش و مدیریت تحول؛ تحول ساختاری یا تحول فرهنگی؛ ادغام تکنولوژیک ;روش نوین تحقیق و توسعه در خلق نوآوری؛ نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه کشاورزی و صنعت؛ نقش اقتصاد بخش تعاون در توسعه پایدار؛ نقش NGO ها و تشکل های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش؛ آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت؛ مشارکت مردمی، توسعه، مدیریت شهری؛ مدیریت و رهبری تحول؛ توسعه پایدار؛ مقایسه هند و ژاپن؛ مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان؛ مدیریت توسعه؛ تحول فکری مدیریت؛ کنش معطوف به قدرت مانع توسعه در کشور؛ رهبری تحول آفرین رویکردی نوین؛ ارتباط میان مدیریت تحول،IT وک ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت صادرات / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - صادرات عناوین اصلی کتاب شامل: ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی؛ آشنایی با مفهوم « صادرات و بازاریابی »؛ راهکارهای توسعه quot;صادرات مجددquot; در کشور؛ مدیریت واردات، توسعه صادرات؛ نقش «تحقیقات استراتژیک بازار» در توسعه صادرات؛ تجارت آسان نیست؛ پیچیدگی های تجارت محصولات؛ نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات؛ اثر تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مدیریت تغییر

مدیریت تغییر مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت تغییر/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تغییر عناوین اصلی کتاب شامل: سیستم مدیریت تغییر پروژه؛ مدیریت تغییر فناوری؛ رهبران تغییر؛ فلسفه های سه گانه تغییر سازمانی؛ تغییر سازمانی از دیدگاه نظریه آشوب؛ مدیریت تغییر، پیش شرط روابط عمومی مطلوب؛ مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن؛ خلاصه کتاب مدیریت تغییر سازمانی؛ دلایل ارتباطی هفت گانه عدم ایجاد تغییر در سازمانها؛ آب شدن کوه یخی ما
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1