4- مسائل جدید کلامیRSS

درج کتاب شما

مهدویت و مسائل کلامی جدید

مهدویت و مسائل کلامی جدید مشخصات کتاب: نویسنده: رضا حاجی ابراهیم ناشر : رضا حاجی ابراهیم عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ درآمد؛ تفاوت کلام با فلسفه دین؛ اقسام ادیان؛ وحی از دید مسیحیت؛ سرشت وحی؛ دید گزاره ای؛ درآمد؛ دیدگاه تجربی (تجربه دینی)؛ توضیح اجمالی این دیدگاه؛ تجربه دینی؛ تفاوت تجربه در عصر قدیم با عصر جدید؛ ویژگی های پنج گانه تجربه (کنش پذیری)؛ خصوصیات پنج گانه تجربه؛ توصیف های پدیدار شناختی و غیر پدیدار شناختی؛ عبارات پدیدار شناسانه؛ تفسیر تجربه دینی؛ مخالفت شاه ولی اللّه دهلوی و اقبال لاهوری با اعتقاد به امامت؛ تاریخچه پیدایش دیدگاه تجربه دینی؛ ابعاد سه گانه موجود در ادیان؛ گوهر دین چیست؟؛ آنچه موجب پذیرش دیدگاه تجربی در باب وحی شد؛ شرح و توضیح عوامل پنج گانه؛ آثار و مشکلات نظریه تجربه دینی؛ دیدگاه فعل گفتاری؛ ارکان وحی در دیدگاه فعل گفتاری؛ ملاک و معیار داوری بین سه دیدگاه در مقام نظر؛ دیدگاه های سه گانه درباره وحی و داوری متون دینی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
رویکردهای جدید کلامی در حکومت مصلح

رویکردهای جدید کلامی در حکومت مصلح مشخصات کتاب: نویسنده: عبدالحسین خسرو پناه ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عناوین اصلی کتاب شامل: درآمد سخن؛ تبیین مسأله؛ پلورالیسم دینی و حکومت مصلح؛ تساهل و تسامح و حکومت مصلح؛ قرائت های مختلف از دین و حکومت مصلح؛ تعارض علم و دین و حکومت مصلح؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1