4- اماکن جغرافیاییRSS

درج کتاب شما

اسماء البقاع و الجبال فی القرآن الکریم

اسماء البقاع و الجبال فی القرآن الکریم اشاره: عنوان اسماء البقاع و الجبال فی القرآن الکریم پدیدآورنده سیوطی، عبدالرحمن بن ابوبکر، 849 - ق911 موضوع قرآن - جغرافیا = قرآن - نامهای جغرافیایی = کوه ها در قرآن شماره ردیف1110 مابقی فیلدها = مابقی پدیدآورندگانمصحح = عبدالرحیم، محمد شرح پدیدآورلجلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی ؛ حققه و شرحه و قدم له محمد عبدالرحیم ناشردارالانوار محل نشردمشق ؛ بیروت سال نشر1375 = 1996 رده کنگره BP103/9/س9فلا51375 زبانعربی یادداشتکتابنامه : ص . 151 - ؛153 همچنین به صورت زیرنویس مشخصات ظاهری156 ص محقق / مصحح: عبد الرحیم، محمد موضوع: جغرافیای عمومی زبان: عربی تعداد جلد: 1 هذا الکتاب ...: المقدمه؛ الامام عبد الرحمن السیوطی ؛ أسماء البقاع و الجبال فی القرآن الکریم ؛ الفهارس
مطالعه کتاب

تعداد جلد : 1