3- تکنولوژیRSS

مجموعه ها

درج کتاب شما

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: مدیریت تکنولوژی/ www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - تکنولوژی عناوین اصلی کتاب شامل: ارزیابی تکنولوژی؛ ارزیابی تکنولوژی؛ چرا مدیریت تکنولوژی؛ تکنولوژی مدیریت در دنیای امروز؛ از تحقیق و توسعه تا تکنولوژی؛ فرآیند مدیریت تکنولوژی؛ مدیریت تکنولوژیک بسوی دیدگاهی فراگیرتر؛ مدیریت تکنولوژی چیست؛ جدال تکنولوژی های تصویری؛ بررسی کاربرد تکنولوژی دانش در مدیریت ارتباط با مشتری؛ مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه؛ تعریف تکنولوژی؛ منشور ملی تکنولوژی؛ تعریف و معیارها؛ طبقه بندی انواع تکنولوژی؛ مدیریت بر آینده باتکنولوژی فردا؛ مدیریت استراتژی تکنولوژی؛ روشهای انتقال تکنولوژی؛ تفاوت مدیریت تکنولوژی و سرپرستی تکنولوژی؛ ادغام تکنولوژیک ;روش نوین تحقیق و توسعه در خلق نوآوری؛ جایگاه مدیران ارشد تکنولوژی در سازمان ها؛ هشت تکنولوژی خطرناک برای امنیت اطلاعات سازمان ها و شرکت ها؛ پیش بینی تکنولوژی؛ جهش در روشنی؛ آینده نگ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1