01- دانستنیها و کلیاتRSS

درج کتاب شما

کلیات فی علم الرجال

کلیات فی علم الرجال اشاره: سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - عنوان و نام پدیدآور:کلیات فی علم الرجال/ تالیف جعفر السبحانی. وضعیت ویراست:[ویراست 2؟]. مشخصات نشر:قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلیمه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1419ق.= 1377. مشخصات ظاهری:503 ص. فروست:موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه؛ 685. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم؛3. شابک:11500 ریال ؛ 16000 ریال (چاپ چهارم) ؛ 32000 ریال: چاپ هفتم 964-470-238-7 : ؛ 160000 ریال: چاپ یازدهم : 978-964-470-238-9 وضعیت فهرست نویسی:تجدید چاپ یادداشت:عربی. یادداشت:چاپ چهارم: 1421ق. = 1379. یادداشت:چاپ هفتم: 1426ق. = 1384. یادداشت:چاپ یازدهم : 1435ق. = 1393. یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع:حدیث -- علم الرجال شناسه افزوده:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی رده بندی کنگره:BP114/س 2ک 8 1377 رده بندی دیویی:297/264 شماره کتابشناسی ملی:م 77-16862 ص :1 هذا الکتاب ...: تصدیر؛ الفصل الأول؛ الفصل الثانی؛ الفصل الثالث؛ الفصل الرابع؛ الفصل الخامس؛ الفصل السادس؛ الفصل السابع؛ الفصل الثامن؛ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1