4- بررسی مکاتب تفسیریRSS

درج کتاب شما

درسنامه روشها و گرایش های تفسیری قرآن

درسنامه روشها و گرایش های تفسیری قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی - 1341 عنوان و نام پدیدآور : درسنامه ی روش ها و گرایش های تفسیری قرآن (منطق تفسیر قرآن / محمدعلی رضایی اصفهانی تدوین دفتر تدوین متون و برنامه ریزی درسی مشخصات نشر : قم مرکز جهانی علوم اسلامی 1382. مشخصات ظاهری : ص 524 فروست : (مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر تدوین متون درسی 34) شابک : 964-7741-29-421000ریال (جلدشومیز) ؛ 964-7741-29-421000ریال (جلدشومیز) ؛ 30000ریال (جلدگالینگور) وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عنوان دیگر: روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن . یادداشت : کتابنامه ص [493] - 517؛ همچنین به صورت زیرنویس عنوان دیگر : روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن . عنوان دیگر : روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن عنوان دیگر : منطق تفسیر قرآن موضوع : تفسیر -- فن -- راهنمای آموزشی شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی رده بندی کنگره : BP91/5/ر6د4 1382 رده بندی دیویی : 297/17 ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
مکاتب تفسیری

مکاتب تفسیری مشخصات کتاب: سرشناسه : بابایی، علی اکبر، 1332 - عنوان و نام پدیدآور : مکاتب تفسیری/ علی اکبر بابایی. مشخصات نشر : قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1385 - مشخصات ظاهری : ج. فروست : پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ 59؛110 علوم قرآنی؛ 59.110 علوم قرآنی؛ 2 ، 5. شابک : 17000 ریال: ج. 1 964-7788-00-2 : ؛ 39500 ریال: ج.2، چاپ دوم: 978-964-7788-54-0 ؛ 114000ریال: ج. 3: 978-600-298-012-0 وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : ص. ع. به انگلیسی:Ali Akbar Babai. the qur'an and the exegetical schools. یادداشت : ج.2 (چاپ دوم: پاییز 1387). یادداشت : ج. 3 (چاپ اول: زمستان 1391). یادداشت : جلد سوم با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منتشر شده است. یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج. 1. پیامبر و اهل بیت (ع)، صحابه و تابعان، مکتب تفسیری روایی.- ج. 2. نقد مکتب و تفسیرهای باطنی محض، مکتب تفسیری اجتهادی و اقسام آن، نقد مکتب و تفسیرهای اجتهادی قرآن به قرآن.-- ج. 3. بررسی و نقد مکتب و تفسیرهای اجتهادی روایی، بررسی و نقد مکتب... موضوع : تفسیر -- فن موضوع : مفسران -- نقد ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1