مدریت غیر دولتی NGORSS

درج کتاب شما

مدیریت NGO

مدیریت NGO مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور:مدیریت NGO / www.modiryar.com ناشر :www.modiryar.com مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه موضوع:مدیریت - NGO عناوین اصلی کتاب شامل: خرد انتقادی، شالوده نگرش فعال N.G.O؛ در مورد NGO ها بیشتر بدانیم؛ تعریف سازمانهای مردم نهاد و یا (NGO )ها؛ آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی؛ سازمانهای غیردولتی؛ تفاوت مدیریت سازمانهای غیر دولتی؛ نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله؛ احزاب سیاسی، گروه های ذینفع ، سازمانهای غیر دولتی؛ نقش شبکه های الکترونیکی درتعمیق فعالیت سازمان های غیر دولتی؛ طبقه بندی سازمان های غیردولتی؛ نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی در تأمین و ارتقای سرمایه اجتماعی؛ تاریخچه ی سازمانهای غیر دولتی؛ تعامل دولت و بخش خصوصی؛ راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری؛ بورس نظام تعاونی و زایش بخش خصوصی موفق؛ خصوصی سازی شعب بانک ها از نظریه پردازی تا واقعیت؛ شبکه سازی توسط سازمانهای غیردولتی؛ لینک چند سازمان غیر دولتی؛ سیری اجم ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1