سجده بر زمین (مهر و ...)RSS

درج کتاب شما

آغاز و انجام سجده یا: سجده بر زمین

آغاز و انجام سجده یا: سجده بر زمین مشخصات کتاب: سرشناسه : احمدی میانجی، علی، 1304 - 1379. عنوان و نام پدیدآور : آغاز و انجام سجده یا: سجده بر زمین/ مولف علی احمدی میانجی؛ مترجم محمد احمدی میانجی. مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375. مشخصات ظاهری : 176ص. فروست : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ 878 . شابک : 2400ریال: 964-470-031-7 ؛ 4500 ریال(چاپ دوم) یادداشت : چاپ دوم: 1379. یادداشت : عنوان دیگر: سجده بر زمین. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. عنوان دیگر : سجده بر زمین. موضوع : سجده شناسه افزوده : احمدی میانجی، محمد، مترجم شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی رده بندی کنگره : BP186/5/الف3آ6 1375 رده بندی دیویی : 297/352 شماره کتابشناسی ملی : م 78-4011 عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمۀ دفتر؛ مقدمۀ مترجم؛ آغاز و انجام سجده؛ آنچه در نماز بر آن سجده می شود؛ دگرگونیهایی که در سجده پدید آمده است؛ دوره های چهارگانۀ سجده؛ سخنان صحابه، تابعین و فقها؛ دورۀ اوّل: سجده بر خاک و اجزای زمین؛ دورۀ ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1