اصفهانRSS

درج کتاب شما

تاریخ اصبهان ( ذکر اخبار اصبهان ) جلد 1

تاریخ أصبهان المجلد 1 اشاره: سرشناسه : ابونعیم، احمد بن عبدالله ، 336 - 430ق. عنوان و نام پدیدآور : ... تاریخ اصبهان (ذکر اخبار اصبهان)/ ابی نعیم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق ابن موسی بن مهران المهرانی الاصبهانی؛ تحقیق سید کسروی حسن. مشخصات نشر : بیروت: دارالکتب العلمیه ، 1410ق. =1990م. = 1369 - مشخصات ظاهری : ج. وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری زبان: عربی یادداشت : ج.2 (چاپ اول: 1410ق. =1990م. = 1369). یادداشت : کتابنامه. موضوع : اصفهان --تاریخ شناسه افزوده : حسن، سید کسروی رده بندی کنگره : DSR2001 /ص75 الف 2 1369 شماره کتابشناسی ملی : 1051867 نام کتاب: تاریخ أصبهان نویسنده: ابو نعیم، تاریخ وفات مؤلف: 430 ه. ق محقق / مصحح: حسن، سید کسروی تعداد جلد: 2 هذا الکتاب ...: تقدیم ؛ المقدمه؛ شکر ... و تقدیر؛ ترجمه المؤلف 336- 430؛ مقدمه مولف ؛ ذکر بدء إصبهان و عدد مدنها و رساتیقها؛ ذکر نفقه الجامعین جامع الیهودیّه و جامع المدینه من مال السلطان ؛ ذکر تسمیه القوّام بالمسجد الجامع بالیهودیّه؛ ذکر فتح إصبهان ؛ ذکر بعض خصائص إصبهان من المنافع و العبر التی اخ ...
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 3
طبقات المحدثین باصبهان و الواردین علیها جلد 1

طبقات المحدثین باصبهان و الواردین علیها المجلد 1 اشاره: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم طبقات المحدثین باصبهان و الواردین علیها، ج 1، ص: 5 هذا الکتاب ...: اشاره؛ [المجلّد الأوّل]
مطالعه کتاب